עמוד:644

פרק סח א למנצח לדוד מזמור שיר : ב יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו : ג כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני-אש יאבדו רשעים מפני אלהים : ד וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה : ה שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו : ו אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו : ז אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה : ח אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה : ט ארץ רעשה אף-שמים נטפו מפני אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל : י גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה : יא חיתך ישבו-בה תכין בטובתך לעני אלהים : יב אדני יתן-אמר המבשרות צבא רב : יג מלכי צבאות ידדון ידדון פרק סז א למנצח בנגינת מזמור שיר : ב אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה : ג לדעת בארץ דרכך בכל-גוים ישועתך : ד יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם : ה ישמחו וירננו לאמים כי-תשפט עמים מישור ולאמים בארץ תנחם סלה : ו יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם : ז ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו : ח יברכנו אלהים וייראו אתו כל-אפסי-ארץ : פרק סו א למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל-הארץ : ב זמרו כבוד-שמו שימו כבוד תהלתו : ג אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך : ד כל-הארץ ישתחוו לך ויזמרו-לך יזמרו שמך סלה : ה לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על-בני אדם : ו הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה-בו : ז משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה המוררים אל-ירומו למו סלה : ח ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו : ט השם נפשנו בחיים ולא-נתן למוט רגלנו : י כי-בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף-כסף : יא הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו : יב הרכבת אנוש לראשנו באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה : יג אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי : יד אשר-פצו שפתי ודבר-פי בצר-לי : טו עלות מחים אעלה-לך עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים סלה : טז לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים אשר עשה לנפשי : יז אליו פי-קראתי ורומם תחת לשוני : יח און אם-ראיתי בלבי לא ישמע אדני : יט אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי : כ ברוך אלהים אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר