עמוד:632

פרק לז א לדוד אל-תתחר במרעים אל-תקנא בעשי עולה : ב כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון : ג בטח ביהוה ועשה-טוב שכן-ארץ ורעה אמונה : ד והתענג על-יהוה ויתן-לך משאלת לבך : ה גול על-יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה : ו והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים : ז דום ליהוה והתחולל לו אל-תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות : ח הרף מאף ועזב חמה אל-תתחר אך-להרע : ט כי-מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו-ארץ : י ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על-מקומו ואיננו : יא וענוים יירשו-ארץ והתענגו על-רב שלום : יב זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו : יג אדני ישחק-לו כי-ראה כי-יבא יומו : יד חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי-דרך : טו חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה : טז טוב-מעט לצדיק מהמון רשעים רבים : יז כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה : יח יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה : יט לאיבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו : כ כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו : כא לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן : כב כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו : כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו ודרכו יחפץ : כד כי-יפל לא-יוטל כי-יהוה סומך ידו : כה נער הייתי גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש-לחם : כו כל-היום חונן ומלוה וזרעו לברכה : כז סור מרע ועשה-טוב ושכן לעולם : כח כי יהוה אהב משפט ולא-יעזב אתחסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת : כט צדיקים יירשו-ארץ וישכנו לעד עליה : ל פי-צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט : לא תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו : לב צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו : לג יהוה לא-יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו : לד קוה אל-יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה : לה ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן : לו ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא : לז שמר-תם וראה ישר כי-אחרית לאיש שלום : לח ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה : לט ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה : מ ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי-חסו בו : עמך מקור חיים באורך נראה-אור : יא משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי-לב : יב אלתבואני רגל גאוה ויד-רשעים אל-תנדני : יג שם נפלו פעלי און דחו ולא-יכלו קום :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר