עמוד:627

פרק כז א לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז-חיי ממי אפחד : ב בקרב עלי מרעים לאכל את-בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו : ג אם-תחנה עלי מחנה לא-יירא לבי אם-תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח : ד אחת שאלתי מאת-יהוה אותה אבקש שבתי בבית-יהוה כלימי חיי לחזות בנעם-יהוה ולבקר בהיכלו : ה כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני : ו ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה ליהוה : ז שמע-יהוה קולי אקרא וחנני וענני : ח לך אמר לבי בקשו פני את-פניך יהוה אבקש : ט אל-תסתר פניך ממני אל-תט-באף עבדך עזרתי היית אל-תחשני ואל-תעזבני אלהי ישעי : י כי-אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני : יא הורני יהוה דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי : יב אל-תתנני בנפש צרי כי קמו-בי עדי-שקר ויפח חמס : יג פרק כו א לדוד שפטני יהוה כי-אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד : ב בחנני יהוה ונמני צרפה כליותי ולבי : ג כי-חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך : ד לא-ישבתי עם-מתי-שוא ועם נעלמים לא אבוא : ה שנאתי קהל מרעים ועם-רשעים לא אשב : ו ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את-מזבחך יהוה : ז לשמע בקול תודה ולספר כל-נפלאותיך : ח יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך : ט אל-תאסף עם-חחאים נפשי ועם-אנשי דמים חיי : י אשרבידיהם זמה וימינם מלאה שחד : יא ואני בתמי אלך פדני וחנני : יב רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה : וחסדיך כי מעולם המה : ז חחאות נעורי ופשעי אל-תזכר כחסדך זכר-לי-אתה למען טובך יהוה : ח טוב-וישר יהוה על-כן יורה חחאים בדרך : ט ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו : י כל-ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו : יא למען-שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב-הוא : יב מי-זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר : יג נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ : יד סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם : טו עיני תמיד אל-יהוה כי הוא-יוציא מרשת רגלי : טז פנה-אלי וחנני כי-יחיד ועני אני : יז צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני : יח ראה עניי ועמלי ושא לכל-חחאותי : יט ראה-אויבי כי-רבו ושנאת חמס שנאוני : כ שמרה נפשי והצילני אל-אבוש כי-חסיתי בך : כא תם-וישר יצרוני כי קויתיך : כב פדה אלהים את-ישראל מכל צרותיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר