עמוד:626

פרק כד א לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה : ב כי-הוא על-ימים יסדה ועל-נהרות יכוננה : ג מי-יעלה בהר-יהוה ומי-יקום במקום קדשו : ד נקי כפים ובר-לבב אשר לא-נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה : ה ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו : ו זה דור דרשיו מבקשי פניך יעקב סלה : ז שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד : ח מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה : ט שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד : י מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה : פרק כה א לדוד אליך יהוה נפשי אשא : ב אלהי בך בטחתי אל-אבושה אל-יעלצו איבי לי : ג גם כל-קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם : ד דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני : ה הדריכני באמתך ולמדני כי-אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל-היום : ו זכר-רחמיך יהוה גורל : כ ואתה יהוה אל-תרחק אילותי לעזרתי חושה : כא הצילה מחרב נפשי מיד-כלב יחידתי : כב הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני : כג אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך : כד יראי יהוה הללוהו כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל-זרע ישראל : כה כי לא-בזה ולא שקץ ענות עני ולא-הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע : כו מאתך תהלתי בקהל רב נדרי אשלם נגד יראיו : כז יאכלו ענוים וישבעו יהללו יהוה דרשיו יחי לבבכם לעד : כח יזכרו וישבו אל-יהוה כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך כל-משפחות גוים : כט כי ליהוה המלוכה ומשל בגוים : ל אכלו וישתחוו כל-דשני-ארץ לפניו יכרעו כל-יורדי עפר ונפשו לא חיה : לא זרע יעבדנו יספר לאדני לדור : לב יבאו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה : פרק כג א מזמור לדוד יהוה רעי לא אחסר : ב בנאות דשא ירביצני על-מי מנחות ינהלני : ג נפשי ישובב ינחני במעגלי-צדק למען שמו : ד גם כי-אלך בגיא צלמות לא-אירא רע כי-אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני : ה תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה : ו אך טוב וחסד ירדפוני כל-ימי חיי ושבתי בבית-יהוה לארך ימים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר