עמוד:625

פרק כב א למנצח על-אילת השחר מזמור לדוד : ב אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי : ג אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא-דומיה לי : ד ואתה קדוש יושב תהלות ישראל : ה בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו : ו אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא-בושו : ז ואנכי תולעת ולא-איש חרפת אדם ובזוי עם : ח כל-ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש : ט גל אל-יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו : י כי-אתה גחי מבטן מבטיחי על-שדי אמי : יא עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה : יב אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה כי-אין עוזר : יג סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני : יד פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג : טו כמים נשפכתי והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי : טז יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר-מות תשפתני : יז כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי : יח אספר כל-עצמותי המה יביטו יראו-בי : יט יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו פרק כא א למנצח מזמור לדוד : ב יהוה בעזך ישמח-מלך ובישועתך מה-יגל מאד : ג תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל-מנעת מלה : ד כי-תקדמנו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז : ה חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד : ו גדול כבודו בישועתך הוד והדר תשוה עליו : ז כי-תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את-פניך : ח כי-המלך בטח ביהוה ובחסד עליון בל-ימוט : ט תמצא ידך לכל-איביך ימינך תמצא שנאיך : י תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש : יא פרימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם : יב כי-נטו עליך רעה חשבו מזמה בל-יוכלו : יג כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על-פניהם : יד רומה יהוה בעזך נשירה ונזמרה גבורתך : פרק כ א למנצח מזמור לדוד : ב יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב : ג ישלח-עזרך מקדש ומציון יסעדך : ד יזכר כל-מנחתך ועולתך ידשנה סלה : ה יתן-לך כלבבך וכל-עצתך ימלא : ו נרננה בישועתך ובשם-אלהינו נדגל ימלא יהוה כל-משאלותיך : ז עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו : ח אלה ברכב ואלה במוסים ואנחנו בשם-יהוה אלהינו נזכיר : ט המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד : י יהוה הושיעה המלך יעננו ביום-קראנו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר