עמוד:624

פרק יט א למנצח מזמור לדוד : ב השמים מספרים כבוד-אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע : ג יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה-דעת : ד אין-אמר ואין דברים בלי נשמע קולם : ה בכל-הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם-אהל בהם : ו והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח : ז מקצה השמים מוצאו ותקופתו על-קצותם ואין נסתר מחמתו : ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי : ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב מצות יהוה ברה מאירת עינים : י יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו : יא הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים : יב גם-עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב : יג שגיאות מי-יבין מנסתרות נקני : יד גם מזדים חשך עבדך אל-ימשלובי אז איתם ונקיתי מפשע רב : טו יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי : חפץ בי : כא יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי : כב כי-שמרתי דרכי יהוה ולא-רשעתי מאלהי : כג כי כל-משפטיו לנגדי וחקתיו לא-אסיר מני : כד ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני : כה וישב-יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו : כו עם-חסיד תתחמד עם-גבר תמים תתמם : כז עם-נבר תתברר ועם-עקש תתפתל : כח כי-אתה עם-עני תושיע ועינים רמות תשפיל : כט כי-אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי : ל כי-בך ארץ גדוד ובאלהי אדלגשור : לא האל תמים דרכו אמרת-יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו : לב כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו : לג האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי : לד משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני : לה מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת-נחושה זרועתי : לו ותתן-לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני : לז תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי : לח ארדוף אויבי ואשיגם ולא-אשוב עד-כלותם : לט אמחצם ולא-יכלו קום יפלו תחת רגלי : מ ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי : מא ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם : מב ישועו ואין-מושיע על-יהוה ולא ענם : מג ואשחקם כעפר על-פני-רוח כטיט חוצות אריקם : מד תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא-ידעתי יעבדוני : מה לשמע אזן ישמעו לי בני-נכר יכחשו-לי : מו בני-נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם : מז חייהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי : מח האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי : מט מפלטי מאיבי אף מן-קמי תרוממני מאיש חמס תצילני : נ על-כן אודך בגוים יהוה ולשמך אזמרה : נא מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד-עולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר