עמוד:618

פרק ב א למה רגשו גוים ולאמים יהגו-ריק : ב יתיצבו מלכי-ארץ ורוזנים נוסדו-יחד על-יהוה ועל-משיחו : ג ננתקה את-מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו : ד יושב בשמים ישחק אדני ילעג-למו : ה אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו : ו ואני נסכתי מלכי על-ציון הרקדשי : ז אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך : ח שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי-ארץ : ט תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם : י ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ : יא עבדו את-יהוה ביראה וגילו ברעדה : יב נשקו-בר פן-יאנף ותאבדו דרך כי-יבער כמעט אפו אשרי כל-חוסי בו : פרק ג א מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו : ב יהוה מה-רבו צרי רבים קמים עלי : ג רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה : ד ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי : ה קולי אל-יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה : ו אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני : ז לא-אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי : ח קומה יהוה הושיעני אלהי כיהכית את-כל-איבי לחי שני רשעים שברת : ט ליהוה הישועה על-עמך ברכתך מלה : תהלים פרק א א אשרי-האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חחאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב : ב כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה : ג והיה כעץ שתול על-פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא-יבול וכל אשר-יעשה יצליח : ד לא-כן הרשעים כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח : ה על-כן לא-יקמו רשעים במשפט וחחאים בעדת צדיקים : ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר