עמוד:605

הכהן הגדול וחזק כל-עם הארץ נאם-יהוה ועשו כי-אני אתכם נאם יהוה צבאות : ה אתהדבר אשר-כרתי אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עמדת בתוככם אל-תיראו : ו כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את-השמים ואת-הארץ ואת-הים ואת-החרבה : ז והרעשתי את-כל-הגוים ובאו חמדת כל-הגוים ומלאתי את-הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות : ח לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות : ט גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מןהראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות : י בעשרים וארבעה לתשיעי בשנת שתים לדריוש היה דבר-יהוה אל-חגי הנביא לאמר : יא כה אמר יהוה צבאות שאל-נא את-הכהנים תורה לאמר : יב הן ישא-איש בשר-קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל-הלחם ואל-הנזיד ואל-היין ואל-שמן ואל-כל-מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא : יג ויאמר חגי אם-יגע טמא-נפש בכל-אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא : יד ויען חגי ויאמר כן העם-הזה וכן-הגוי הזה לפני נאם-יהוה וכן כל-מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא : טו ועתה שימו-נא לבבכם מן-היום הזה ומעלה מחרם שום-אבן אל-אבן בהיכל יהוה : טז מהיותם בא אל-ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל-היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים : יז הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד את כל-מעשה ידיכם ואיןאתכם אלי נאם-יהוה : יח שימו-נא לבבכם מן-היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן-היום אשר-ימד היכל-יהוה שימו לבבכם : יט העוד הזרע במגורה ועד-הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא מן-היום הזה אברך : כ ויהי דבר-יהוה שנית אל-חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר : כא אמר אל-זרבבל פחת-יהודה לאמר אני מרעיש אתהשמים ואת-הארץ : כב והפכתי כמא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו : כג ביום ההוא נאם-יהוה צבאות אקחך זרבבל בן-שאלתיאל עבדי נאם-יהוה ושמתיך כחותם כי-בך בחרתי נאם יהוה צבאות :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר