עמוד:581

פרק ד א כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את-שבות יהודה וירושלם : ב וקבצתי אתכל-הגוים והורדתים אל-עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על-עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת-ארצי חלקו : ג ואל-עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו : ד וגם מה-אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם-גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם : ה אשר-כספי וזהבי לקחתם ומחמדי החבים הבאתם להיכליכם : ו ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם : ז הנני מעירם מן-המקום אשר-מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם : ח ומכרתי אתבניכם ואת-בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל-גוי רחוק כי יהוה דבר : ט קראוזאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים יגשו יעלו כל אנשי המלחמה : י כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני : יא עושו ובאו כל-הגוים ממביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך : יב יעורו ויעלו הגוים אל-עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את-כל-הגוים ממביב : יג שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי-מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם : יד המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ : טו שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם : טז ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל : יז וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר-קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא-יעברו-בה עוד : יח והיה ביום ההוא יחפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל-אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את-נחל השחים : יט מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר-שפכו דם-נקיא בארצם : כ ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור : כא ונקיתי דמם לא-נקיתי ויהוה שכן בציון : פרק ג א והיה אחרי-כן אשפוך את-רוחי על-כל-בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו : ב וגם על-העבדים ועל-השפחות בימים ההמה אשפוך אתרוחי : ג ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן : ד השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא : ה והיה כל אשר-יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר-ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר