עמוד:564

פרק מב א ויוצאני אל-החצר החיצונה הדרך דרך הצפון ויבאני אל-הלשכה אשר נגד הגזרה ואשרנגד הבנין אל-הצפון : ב אל-פני-ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות : ג נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל-פני-אתיק בשלשים : ד ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל-הפנימית דרך אמה אחת ופתחיהם לצפון : ה והלשכות העליונת קצרות כי-יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכנות בנין : ו כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על-כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ : ז וגדר אשר-לחוץ לעמת הלשכות דרך החצר החצונה אל-פני הלשכות ארכו חמשים אמה : ח כי-ארך הלשכות אשר לחצר החצונה חמשים אמה והנה על-פני ההיכל מאה אמה : ט ומתחת הלשכות האלה המביא מהקדים בבאו להנה מהחצר החצנה : י ברחב גדר החצר דרך הקדים אל-פני הגזרה ואל-פני הבנין לשכות : יא ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן : יב וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום פתח בראש דרך דרך בפני הגדרת הגינה דרך הקדים בבואן : יג ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל-פני הגזרה הנה לשכות הקדש אשר יאכלו-שם הכהנים אשר-קרובים ליהוה קדשי הקדשים שם יניחו קדשי הקדשים והמנחה והחחאת והאשם כי המקום קדש : יד בבאם הכהנים ולא-יצאו מהקדש אל-החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר-ישרתו בהן כי-קדש הנה ולבשו בגדים אחרים וקרבו אל-אשר לעם : טו וכלה את-מדות הבית הפנימי והוציאני דרך השער אשר פניו דרך הקדים ומדדו סביב סביב : טז מדד רוח הקדים בקנה המדה חמש-מאות קנים בקנה המדה סביב : יז מדד רוח הצפון חמש-מאות קנים בקנה המדה סביב : יח את רוח הדרום מדד חמש-מאות קנים בקנה המדה : יט סבב אל-רוח הים מדד חמש-מאות קנים בקנה המדה : כ לארבע רוחות מדדו חומה לו סביב סביב ארך חמש מאות ורחב חמש מאות להבדיל בין הקדש לחל : עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה : כג ושתים דלתות להיכל ולקדש : כד ושתים דלתות לדלתות שתים מומבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת : כה ועשויה אליהן אל-דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל-פני האולם מהחוץ : כו וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל-כתפות האולם וצלעות הבית והעבים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר