עמוד:540

את-ידי להם במדבר להפיץ אתם בגוים ולזרות אותם בארצות : כד יען משפטי לא-עשו וחקותי מאסו ואת-שבתותי חללו ואחרי גלולי אבותם היו עיניהם : כה וגם-אני נתתי להם חקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם : כו ואטמא אותם במתנותם בהעביר כל-פטר רחם למען אשמם למען אשר ידעו אשר אני יהוה : כז לכן דבר אל-בית ישראל בן-אדם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה עוד זאת גדפו אותי אבותיכם במעלם בי מעל : כח ואביאם אלהארץ אשר נשאתי את-ידי לתת אותה להם ויראו כל-גבעה רמה וכל-עץ עבת ויזבחו-שם את-זבחיהם ויתנו-שם כעס קרבנם וישימו שם ריח ניחוחיהם וימיכו שם את-נסכיהם : כט ואמר אלהם מה הבמה אשר-אתם הבאים שם ויקרא שמה במה עד היום הזה : ל לכן אמר אל-בית ישראל כה אמר אדני יהוה הבדרך אבותיכם אתם נטמאים ואחרי שקוציהם אתם זנים : לא ובשאת מתנתיכם בהעביר בניכם באש אתם נטמאים לכל-גלוליכם עד-היום ואני אדרש לכם בית ישראל חי-אני נאם אדני יהוה אם-אדרש לכם : לב והעלה על-רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן : לג חי-אני נאם אדני יהוה אם-לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם : לד והוצאתי אתכם מן-העמים וקבצתי אתכם מן-הארצות אשר נפוצתם בם ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה : לה והבאתי אתכם אל-מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל-פנים : לו כאשר נשפטתי את-אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאם אדני יהוה : לז והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית : לח וברותי מכם המרדים והפושעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל-אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי-אני יהוה : לט ואתם בית-ישראל כה-אמר אדני יהוה איש גלוליו לכו עבדו ואחר אם-אינכם שמעים אלי ואת-שם קדשי לא תחללו-עוד במתנותיכם ובגלוליכם : מ כי בהר-קדשי בהר מרום ישראל נאם אדני יהוה שם יעבדני כל-בית ישראל כלה בארץ שם ארצם ושם אדרוש את-תרומתיכם ואת-ראשית משאותיכם בכל-קדשיכם : מא בריח ניחח ארצה אתכם בהוציאי אתכם מן-העמים וקבצתי אתכם מן-הארצות אשר נפצתם בם ונקדשתי בכם לעיני הגוים : מב וידעתם כי-אני יהוה בהביאי אתכם אל-אדמת ישראל אל-הארץ אשר נשאתי את-ידי לתת אותה לאבותיכם : מג וזכרתם-שם את-דרכיכם ואת כל-עלילותיכם אשר נטמאתם בם ונקטתם בפניכם בכל-רעותיכם אשר עשיתם : מד וידעתם כי-אני יהוה בעשותי אתכם למען שמי לא כדרכיכם הרעים וכעלילותיכם הנשחתות בית ישראל נאם אדני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר