עמוד:530

פרק יא א ותשא אתי רוח ותבא אתי אל-שער בית-יהוה הקדמוני הפונה קדימה והנה בפתח השער עשרים וחמשה איש ואראה בתוכם את-יאזניה בן-עזר ואת-פלטיהו בן-בניהו שרי העם : ב ויאמר אלי בן-אדם אלה האנשים החשבים און והיעצים עצת-רע בעיר הזאת : ג האמרים לא בקרוב בנות בתים היא המיר ואנחנו הבשר : ד לכן הנבא עליהם הנבא בן-אדם : ה ותפל עלי רוח יהוה ויאמר אלי אמר כה-אמר יהוה כן אמרתם בית ישראל ומעלות רוחכם אני ידעתיה : ו הרביתם חלליכם בעיר הזאת ומלאתם חוצתיה חלל : ז לכן כה-אמר אדני יהוה חלליכם אשר שמתם בתוכה המה הבשר והיא המיר ואתכם הוציא מתוכה : ח חרב יראתם וחרב אביא עליכם נאם אדני יהוה : ט והוצאתי אתכם מתוכה ונתתי אתכם בידזרים ועשיתי בכם שפטים : י בחרב תפלו על-גבול ישראל אשפוט אתכם וידעתם כי-אני יהוה : יא היא לא-תהיה לכם לסיר ואתם תהיו בתוכה לבשר אל-גבול ישראל אשפט אתכם : יב וידעתם כי-אני יהוה אשר בחקי לא הלכתם ומשפטי לא עשיתם וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם : יג ויהי כהנבאי ופלטיהו בן-בניה מת ואפל על-פני ואזעק קולגדול ואמר אהה אדני יהוה כלה אתה עשה את שארית ישראל : יד ויהי דבר-יהוה אלי לאמר : טו בן-אדם אחיך אחיך אנשי גאלתך וכל-בית ישראל כלה אשר אמרו להם ישבי ירושלם רחקו מעל יהוה לנו היא נתנה הארץ למורשה : טז לכן אמר כה-אמר אדני יהוה כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר-באו שם : יז לכן אמר כה-אמר אדני יהוה וקבצתי אתכם מן-העמים ואספתי אתכם מן-הארצות אשר נפצותם בהם ונתתי לכם את-אדמת ישראל : יח ובאו-שמה והסירו את-כל-שקוציה ואתכל-תועבותיה ממנה : יט ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר : כ למען בחקתי ילכו ואת-משפטי ישמרו ועשו אתם והיו-לי לעם ואני אהיה להם לאלהים : כא ואל-לב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה : כב וישאו הכרובים את-כנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהיישראל עליהם מלמעלה : כג ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד על-ההר אשר מקדם לעיר : כד ורוח נשאתני ותביאני כשדימה אל-הגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי : כה ואדבר אל-הגולה את כל-דברי יהוה אשר הראני :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר