עמוד:527

פרק ח א ויהי בשנה הששית בששי בחמשה לחדש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפני ותפל עלי שם יד אדני יהוה : ב ואראה והנה דמות כמראה-אש ממראה מתניו ולמחה אש וממתניו ולמעלה כמראה-זהר כעין החשמלה : ג וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותשא אתי רוח בין-הארץ ובין השמים ותבא אתי ירושלמה במראות אלהים אל-פתח שער הפנימית הפונה צפונה אשר-שם מושב סמל הקנאה המקנה : ד והנה-שם כבוד אלהי ישראל כמראה אשר ראיתי בבקעה : ה ויאמר אלי בן-אדם שא-נא עיניך דרך צפונה ואשא בתוכך תהיין וידעתם כי-אני יהוה : ה כה אמר אדני יהוה רעה אחת רעה הנה באה : ו קץ בא בא הקץ הקיץ אליך הנה באה : ז באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה ולא-הד הרים : ח עתה מקרוב אשפוך חמתי עליך וכליתי אפי בך ושפטתיך כדרכיך ונתתי עליך את כל-תועבותיך : ט ולא-תחוס עיני ולא אחמול כדרכיך עליך אתן ותועבותיך בתוכך תהיין וידעתם כי אני יהוה מכה : י הנה היום הנה באה יצאה הצפרה צץ המחה פרח הזדון : יא החמס קם למחה-רשע לא-מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא-נה בהם : יב בא העת הגיע היום הקונה אל-ישמח והמוכר אל-יתאבל כי חרון אל-כל-המונה : יג כי המוכר אל-הממכר לא ישוב ועוד בחיים חיתם כי-חזון אל-כל-המונה לא ישוב ואיש בעונו חיתו לא יתחזקו : יד תקעו בתקוע והכין הכל ואין הלך למלחמה כי חרוני אל-כל-המונה : טו החרב בחוץ והדבר והרעב מבית אשר בשדה בחרב ימות ואשר בעיר רעב ודבר יאכלנו : טז ופלטו פליטיהם והיו אל-ההרים כיוני הגאיות כלם המות איש בעונו : יז כל-הידים תרפינה וכל-ברכים תלכנה מים : יח וחגרו שקים וכמתה אותם פלצות ואל כל-פנים בושה ובכל-ראשיהם קרחה : יט כספם בחוצות ישליכו וזהבם לנדה יהיה כספם וזהבם לא-יוכל להצילם ביום עברת יהוה נפשם לא ישבעו ומעיהם לא ימלאו כי-מכשול עונם היה : כ וצבי עדיו לגאון שמהו וצלמי תועבתם שקוציהם עשו בו על-כן נתתיו להם לנדה : כא ונתתיו ביד-הזרים לבז ולרשעי הארץ לשלל וחללוהו : כב והסבותי פני מהם וחללו את-צפוני ובאו-בה פריצים וחללוה : כג עשה הרתוק כי הארץ מלאה משפט דמים והעיר מלאה חמס : כד והבאתי רעי גוים וירשו את-בתיהם והשבתי גאון עזים ונחלו מקדשיהם : כה קפדה-בא ובקשו שלום ואין : כו הוה על-הוה תבוא ושמעה אל-שמועה תהיה ובקשו חזון מנביא ותורה תאבד מכהן ועצה מזקנים : כז המלך יתאבל ונשיא ילבש שממה וידי עם-הארץ תבהלנה מדרכם אעשה אותם ובמשפטיהם אשפטם וידעו כי-אני יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר