עמוד:508

פרק מב א ויגשו כל-שרי החילים ויוחנן בן-קרח ויזניה בן-הושעיה וכל-העם מקטן ועד-גדול : ב ויאמרו אל-ירמיהו הנביא תפל-נא תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל-יהוה אלהיך בעד כלהשארית הזאת כי-נשארנו מעט מהרבה כאשר עיניך ראות אתנו : ג ויגד-לנו יהוה אלהיך את-הדרך אשר נלך-בה ואת-הדבר אשר נעשה : ד ויאמר אליהם ירמיהו הנביא שמעתי הנני מתפלל אל-יהוה אלהיכם כדבריכם והיה כל-הדבר אשר-יענה יהוה אתכם אגיד לכם לא-אמנע מכם דבר : ה והמה אמרו אל-ירמיהו יהי יהוה בנו לעד אמת ונאמן אם-לא ככלהדבר אשר ישלחך יהוה אלהיך אלינו כן נעשה : ו אם-טוב ואם-רע בקול יהוה אלהינו אשר אנחנו שלחים אתך אליו נשמע למען אשר ייטב-לנו כי נשמע בקול יהוה אלהינו : ז ויהי מקץ עשרת ימים ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו : ח ויקרא אל-יוחנן בן-קרח ואל כל-שרי החילים אשר אתו ולכל-העם למקטן ועד-גדול : ט ויאמר אליהם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אשר שלחתם אתי אליו להפיל תחנתכם לפניו : י אם-שוב תשבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרס ונטעתי אתכם ולא אתוש כי נחמתי אל-הרעה אשר עשיתי לכם : יא אל-תיראו מפני מלך בבל אשר-אתם יראים מפניו אל-תיראו ממנו נאם-יהוה כי-אתכם אני להושיע אתכם ולהציל אתכם מידו : יב ואתן לכם רחמים ורחם אתכם והשיב אתכם אל-אדמתכם : יג ואם-אמרים אתם לא נשב בארץ הזאת לבלתי שמע בקול יהוה אלהיכם : יד לאמר לא כי ארץ מצרים נבוא אשר לא-נראה מלחמה וקול שופר לא נשמע וללחם לאנרעב ושם נשב : טו ועתה לכן שמעו דבר-יהוה שארית יהודה כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל אם-אתם שום תשמון פניכם לבא מצרים ובאתם לגור שם : טז והיתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים והרעב אשר-אתם דאגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמתו : יז ויהיו כל-האנשים אשר-שמו את-פניהם לבוא מצרים לגור שם ימותו בחרב ברעב ובדבר ולא-יהיה להם שריד ופליט מפני הרעה אשר אני מביא עליהם : יח כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל כאשר נתך אפי וחמתי על-ישבי ירושלם אנשים מפני יוחנן וילך אל-בני עמון : טז ויקח יוחנן בן-קרח וכל-שרי החילים אשר-אתו את כל-שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן-נתניה מן-המצפה אחר הכה את-גדליה בן-אחיקם גברים אנשי המלחמה ונשים וטף וסרסים אשר השיב מגבעון : יז וילכו וישבו בגרות כמהם אשר-אצל בית לחם ללכת לבוא מצרים : יח מפני הכשדים כי יראו מפניהם כי-הכה ישמעאל בן-נתניה את-גדליהו בן-אחיקם אשר-הפקיד מלך-בבל בארץ :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר