עמוד:506

פרק מ א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה אחר שלח אתו נבוזראדן רב-טבחים מן-הרמה בקחתו אתו והוא-אסור באזקים בתוך כל-גלות ירושלם ויהודה המגלים בבלה : ב ויקח רב-טבחים לירמיהו ויאמר אליו יהוה אלהיך דבר את-הרעה הזאת אל-המקום הזה : ג ויבא ויעש יהוה כאשר דבר כי-חטאתם ליהוה ולא-שמעתם בקולו והיה לכם הדבר הזה : ד ועתה הנה פתחתיך היום מן-האזקים אשר על-ידך אם-טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשים אתעיני עליך ואם-רע בעיניך לבוא-אתי בבל חדל ראה כל-הארץ לפניך אל-טוב ואל-הישר בעיניך ללכת שמה לך : ה ועודנו לא-ישוב ושבה אל-גדליה בן-אחיקם בן-שפן אשר הפקיד מלך-בבל בערי יהודה ושב אתו בתוך העם או אל-כל-הישר בעיניך ללכת לך ויתן-לו רבטבחים ארחה ומשאת וישלחהו : ו ויבא ירמיהו אל-גדליה בן-אחיקם המצפתה וישב אתו בתוך העם הנשארים בארץ : ז וישמעו כל-שרי החילים אשר בשדה המה ואנשיהם כיהפקיד מלך-בבל את-גדליהו בן-אחיקם בארץ וכי הפקיד אתו אנשים ונשים וטף ומדלת הארץ מאשר לא-הגלו בבלה : ח ויבאו אל-גדליה המצפתה וישמעאל בן-נתניהו ויוחנן ויונתן בני-קרח ושריה בן-תנחמת ובני עיפי הנטפתי ויזניהו בן-המעכתי המה ואנשיהם : ט וישבע להם גדליהו בן-אחיקם בן-שפן ולאנשיהם לאמר אל-תיראו מעבוד הכשדים שבו בארץ ועבדו את-מלך בבל וייטב לכם : י ואני הנני ישב במצפה לעמד לפני הכשדים אשר יבאו אלינו ואתם אספו יין וקיץ ושמן ושמו בכליכם ושבו בעריכם אשר-תפשתם : יא וגם כל-היהודים אשר-במואב ובבני-עמון ובאדום ואשר בכל-הארצות שמעו כי-נתן מלך-בבל שארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן : יב וישבו כל-היהודים כרמים ויגבים ביום ההוא : יא ויצו נבוכדראצר מלך-בבל על-ירמיהו ביד נבוזראדן רבטבחים לאמר : יב קחנו ועיניך שים עליו ואל-תעש לו מאומה ! ע כי כאשר ידבר אליך כן עשה עמו : יג וישלח נבוזראדן רב-טבחים ונבושזבן רב-סריס ונרגל שר-אצר רב-מג וכל רבי מלך-בבל : יד וישלחו ויקחו את-ירמיהו מחצר המחרה ויתנו אתו אל-גדליהו בןאחיקם בן-שפן להוצאהו אל-הבית וישב בתוך העם : טו ואל-ירמיהו היה דבר-יהוה בהיתו עצור בחצר המחרה לאמר : טז הלוך ואמרת לעבד-מלך הכושי לאמר כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מביא את-דברי אל-העיר הזאת לרעה ולא לטובה והיו לפניך ביום ההוא : יז והצלתיך ביום-ההוא נאם-יהוה ולא תנתן ביד האנשים אשר-אתה יגור מפניהם : יח כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשך לשלל כי-בטחת בי נאם-יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר