עמוד:504

פרק לח א וישמע שפטיה בן-מתן וגדליהו בן-פשחור ויוכל בן-שלמיהו ופשחור בן-מלכיה אתהדברים אשר ירמיהו מדבר אל-כל-העם לאמר : ב כה אמר יהוה הישב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר והיצא אל-הכשדים וחיה והיתה-לו נפשו לשלל וחי : ג כה אמר יהוה הנתן תנתן העיר הזאת ביד חיל מלך-בבל ולכדה : ד ויאמרו השרים אל-המלך יומת נא את-האיש הזה כי-על-כן הוא-מרפא את-ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל-העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דרש לשלום לעם הזה כי אםלרעה : ה ויאמר המלך צדקיהו הנה-הוא בידכם כי-אין המלך יוכל אתכם דבר : ו ויקחו את-ירמיהו וישלכו אתו אל-הבור מלכיהו בן-המלך אשר בחצר המחרה וישלחו את-ירמיהו בחבלים ובבור אין-מים כי אם-טיט ויטבע ירמיהו בחיט : ז וישמע עבד-מלך הכושי איש סריס והוא בבית המלך כי-נתנו את-ירמיהו אל-הבור והמלך יושב בשער בנימן : ח ויצא עבד-מלך מבית המלך וידבר אל-המלך לאמר : ט אדני המלך הרעו האנשים האלה את כלאשר עשו לירמיהו הנביא את אשר-השליכו אל-הבור וימת תחתיו מפני הרעב כי אין הלחם עוד בעיר : י ויצוה המלך את עבד-מלך הכושי לאמר קח בידך מזה שלשים אנשים והעלית את-ירמיהו הנביא מן-הבור בטרם ימות : יא ויקח עבד-מלך את-האנשים בידו ויבא ביתהמלך אל-תחת האוצר ויקח משם בלוי סחבות ובלוי מלחים וישלחם אל-ירמיהו אל-הבור בחבלים : יב ויאמר עבד-מלך הכושי אל-ירמיהו שים נא בלואי המחבות והמלחים תחת אצלות ידיך מתחת לחבלים ויעש ירמיהו כן : יג וימשכו את-ירמיהו בחבלים ויעלו אתו מןהבור וישב ירמיהו בחצר המחרה : יד וישלח המלך צדקיהו ויקח את-ירמיהו הנביא אליו אל-מבוא השלישי אשר בבית יהוה ויאמר המלך אל-ירמיהו שאל אני אתך דבר אל-תכחד ממני דבר : טו ויאמר ירמיהו אל-צדקיהו כי אגיד לך הלוא המת תמיתני וכי איעצך לא תשמע אלי : טז וישבע המלך צדקיהו אל-ירמיהו במתר לאמר חי-יהוה אשר עשה-לנו אתהנפש הזאת אם-אמיתך ואם-אתנך ביד האנשים האלה אשר מבקשים את-נפשך : יז ויאמר ולעם הזה כי-נתתם אותי אל-בית הכלא : יט ואיה נביאיכם אשר-נבאו לכם לאמר לא-יבא מלך-בבל עליכם ועל הארץ הזאת : כ ועתה שמע-נא אדני המלך תפל-נא תחנתי לפניך ואל-תשבני בית יהונתן המפר ולא אמות שם : כא ויצוה המלך צדקיהו ויפקדו את-ירמיהו בחצר המחרה ונתן לו ככר-לחם ליום מחוץ האפים עד-תם כל-הלחם מן-העיר וישב ירמיהו בחצר המחרה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר