עמוד:500

פרק לה א הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה לאמר : ב הלוך אל-בית הרכבים ודברת אותם והבאותם בית יהוה אל-אחת הלשכות והשקית אותם יין : ג ואקח את-יאזניה בן-ירמיהו בן-חבצניה ואת-אחיו ואת-כל-בניו ואת כל-בית הרכבים : ד ואבא אתם בית יהוה אל-לשכת בני חנן בן-יגדליהו איש האלהים אשר-אצל דברתי נאם-יהוה : ו וידבר ירמיהו הנביא אל-צדקיהו מלך יהודה את כל-הדברים האלה בירושלם : ז וחיל מלך-בבל נלחמים על-ירושלם ועל כל-ערי יהודה הנותרות אל-לכיש ואל-עזקה כי הנה נשארו בערי יהודה ערי מבצר : ח הדבר אשר-היה אל-ירמיהו מאת יהוה אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את-כל-העם אשר בירושלם לקרא להם דרור : ט לשלח איש את-עבדו ואיש את-שפחתו העברי והעבריה חפשים לבלתי עבד-בם ביהודי אחיהו איש : י וישמעו כל-השרים וכל-העם אשר-באו בברית לשלח איש את-עבדו ואיש אתשפחתו חפשים לבלתי עבד-בם עוד וישמעו וישלחו : יא וישובו אחרי-כן וישבו אתהעבדים ואת-השפחות אשר שלחו חפשים ויכבשום לעבדים ולשפחות : יב ויהי דבר-יהוה אל-ירמיהו מאת יהוה לאמר : יג כה-אמר יהוה אלהי ישראל אנכי כרתי ברית את-אבותיכם ביום הוצאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמר : יד מקץ שבע שנים תשלחו איש אתאחיו העברי אשר-ימכר לך ועבדך שש שנים ושלחתו חפשי מעמך ולא-שמעו אבותיכם אלי ולא החו את-אזנם : טו ותשבו אתם היום ותעשו את-הישר בעיני לקרא דרור איש לרעהו ותכרתו ברית לפני בבית אשר-נקרא שמי עליו : טז ותשבו ותחללו את-שמי ותשבו איש את-עבדו ואיש את-שפחתו אשר-שלחתם חפשים לנפשם ותכבשו אתם להיות לכם לעבדים ולשפחות : יז לכן כה-אמר יהוה אתם לא-שמעתם אלי לקרא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם-יהוה אל-החרב אל-הדבר ואל-הרעב ונתתי אתכם לזעוה לכל ממלכות הארץ : יח ונתתי את-האנשים העברים את-ברתי אשר לא-הקימו אתדברי הברית אשר כרתו לפני העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו : יט שרי יהודה ושרי ירושלם המרסים והכהנים וכל עם הארץ העברים בין בתרי העגל : כ ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשי נפשם והיתה נבלתם למאכל לעוף השמים ולבהמת הארץ : כא ואת-צדקיהו מלך-יהודה ואת-שריו אתן ביד איביהם וביד מבקשי נפשם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם : כב הנני מצוה נאם-יהוה והשבתים אל-העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושרפה באש ואת-ערי יהודה אתן שממה מאין ישב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר