עמוד:476

פרק יב א צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל-בגדי בגד : ב נטעתם גם-שרשו ילכו גם-עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם : ג ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשם ליום הרגה : ד עד-מתי תאבל הארץ ועשב כל-השדה ייבש מרעת ישבי-בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את-אחריתנו : ה כי את-רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את-המוסים ובארץ שלום אתה בוטח ואיך תעשה בגאון הירדן : ו כי גם-אחיך ובית-אביך גם-המה בגדו בך גם-המה קראו אחריך מלא אל-תאמן בם כי-ידברו אליך טובות : ז עזבתי את-ביתי נטשתי את-נחלתי נתתי את-ידדות נפשי בכף איביה : ח היתה-לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על-כן שנאתיה : ט העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל-חית השדה התיו לאכלה : י רעים רבים שחתו כרמי בססו את-חלקתי נתנו את-חלקת חמדתי למדבר שממה : יא שמה לשממה אבלה עלי שממה נשמה כל-הארץ כי אין איש שם על-לב : יב ישראל ובית יהודה את-בריתי אשר כרתי את-אבותם : יא לכן כה אמר יהוה הנני מביא אליהם רעה אשר לא-יוכלו לצאת ממנה וזעקו אלי ולא אשמע אליהם : יב והלכו ערי יהודה וישבי ירושלם וזעקו אל-האלהים אשר הם מקחרים להם והושע לא-יושיעו להם בעת רעתם : יג כי מספר עריך היו אלהיך יהודה ומספר חצות ירושלם שמתם מזבחות לבשת מזבחות לקחר לבעל : יד ואתה אל-תתפלל בעד-העם הזה ואל-תשא בעדם רנה ותפלה כי אינני שמע בעת קראם אלי בעד רעתם : טו מה לידידי בביתי עשותה המזמתה הרבים ובשר-קדש יעברו מעליך כי רעתכי אז תעלזי : טז זית רענן יפה פרי-תאר קרא יהוה שמך לקול המולה גדלה הצית אש עליה ורעו דליותיו : יז ויהוה צבאות הנוטע אותך דבר עליך רעה בגלל רעת בית-ישראל ובית יהודה אשר עשו להם להכעסני לקחר לבעל : יח ויהוה הודיעני ואדעה אז הראיתני מעלליהם : יט ואני ככבש אלוף יובל לטבוח ולאידעתי כי-עלי חשבו מחשבות נשחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא-יזכר עוד : כ ויהוה צבאות שפט צדק בחן כליות ולב אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את-ריבי : כא לכן כה-אמר יהוה על-אנשי ענתות המבקשים את-נפשך לאמר לא תנבא בשם יהוה ולא תמות בידנו : כב לכן כה אמר יהוה צבאות הנני פקד עליהם הבחורים ימתו בחרב בניהם ובנותיהם ימתו ברעב : כג ושארית לא תהיה להם כי-אביא רעה אל-אנשי ענתות שנת פקדתם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר