עמוד:447

פרק מג א ועתה כה-אמר יהוה בראך יעקב ויצרך ישראל אל-תירא כי גאלתיך קראתי בשמך ליאתה : ב כי-תעבר במים אתך-אני ובנהרות לא ישטפוך כי-תלך במו-אש לא תכוה ולהבה פרק מב א הן עבדי אתמך-בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא : ב לא יצעק ולא ישא ולא-ישמיע בחוץ קולו : ג קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט : ד לא יכהה ולא ירוץ עד-ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחילו : ה כהאמר האל יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה : ו אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים : ז לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אמיר מבית כלא ישבי חשך : ח אני יהוה הוא שמי וכבודי לאחר לא-אתן ותהלתי לפסילים : ט הראשנות הנה-באו וחדשות אני מגיד בטרם תצמחנה אשמיע אתכם : י שירו ליהוה שיר חדש תהלתו מקצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם : יא ישאו מדבר ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו : יב ישימו ליהוה כבוד ותהלתו באיים יגידו : יג יהוה כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף-יצריח על-איביו יתגבר : יד החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד : טו אחריב הרים וגבעות וכל-עשבם אוביש ושמתי נהרות לאיים ואגמים אוביש : טז והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא-ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים : יז נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים לממכה אתם אלהינו : יח החרשים שמעו והעורים הביטו לראות : יט מי עור כי אם-עבדי וחרש כמלאכי אשלח מי עור כמשלם ועור כעבד יהוה : כ ראות רבות ולא תשמר פקוח אזנים ולא ישמע : כא יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר : כב והוא עם-בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו היו לבז ואין מציל משמה ואין-אמר השב : כג מי בכם יאזין זאת יקשב וישמע לאחור : כד מי-נתן למשמה יעקב וישראל לבזזים הלוא יהוה זו חטאנו לו ולא-אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו : כה וישפך עליו חמה אפו ועזוז מלחמה ותלהטהו ממביב ולא ידע ותבער-בו ולא-ישים על-לב : לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן : כח וארא ואין איש ומאלה ואין יועץ ואשאלם וישיבו דבר : כט הן כלם און אפס מעשיהם רוח ותהו נסכיהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר