עמוד:446

פרק מא א החרישו אלי איים ולאמים יחליפו כח יגשו אז ידברו יחדו למשפט נקרבה : ב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו : ג ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבוא : ד מי-פעל ועשה קרא הדרות מראש אני יהוה ראשון ואת-אחרנים אני-הוא : ה ראו איים וייראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון : ו איש את-רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק : ז ויחזק חרש את-צרף מחליק פחיש את-הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט : ח ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי : ט אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי-אתה בחרתיך ולא מאסתיך : י אל-תירא כי עמך-אני אל-תשתע כי-אני אלהיך אמצתיך אף-עזרתיך אף-תמכתיך בימין צדקי : יא הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך : יב תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך : יג כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל-תירא אני עזרתיך : יד אלתיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם-יהוה וגאלך קדוש ישראל : טו הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים : טז תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל : יז העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם : יח אפתח על-שפיים נהרות ובתוך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם-מים וארץ ציה למוצאי מים : יט אתן במדבר ארז שחה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו : כ למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדו כי יד-יהוה עשתה זאת וקדוש ישראל בראה : כא קרבו ריבכם יאמר יהוה הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב : כב יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו : כג הגידו האתיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם אף-תיטיבו ותרעו ונשתעה ונראה יחדו : כד הן-אתם מאין ופעלכם מאפע תועבה יבחר בכם : כה העירותי מצפון ויאת ממזרח-שמש יקרא בשמי ויבא סגנים כמו-חמר וכמו יוצר ירמס-טיט : כו מי-הגיד מראש ונדעה ומלפנים ונאמר צדיק אף אין-מגיד אף אין משמיע אף אין-שמע אמריכם : כז ראשון אונים עצמה ירבה : ל ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו : לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר