עמוד:444

פרק לט א בעת ההוא שלח מרדך בלאדן בן-בלאדן מלך-בבל ספרים ומנחה אל-חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק : ב וישמח עליהם חזקיהו ויראם את-בית נכתו את-הכסף ואת-הזהב ואתהבשמים ואת השמן החוב ואת כל-בית כליו ואת כל-אשר נמצא באצרתיו לא-היה דבר אשר לא-הראם חזקיהו בביתו ובכל-ממשלתו : ג ויבא ישעיהו הנביא אל-המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל : ד ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל-אשר בביתי ראו לא-היה דבר אשר לא-הראיתים באוצרתי : ה ויאמר ישעיהו אל-חזקיהו שמע דבר-יהוה צבאות : ו הנה פרק לח א בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה : ב וימב חזקיהו פניו אל-הקיר ויתפלל אל-יהוה : ג ויאמר אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והחוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול : ד ויהי דבר-יהוה אל-ישעיהו לאמר : ה הלוך ואמרת אל-חזקיהו כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את-תפלתך ראיתי את-דמעתך הנני יוסף על-ימיך חמש עשרה שנה : ו ומכף מלך-אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על-העיר הזאת : ז וזה-לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את-הדבר הזה אשר דבר : ח הנני משיב את-צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה : ט מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלתו ויחי מחליו : י אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי : יא אמרתי לא-אראה יה יה בארץ החיים לאאביט אדם עוד עם-יושבי חדל : יב דורי נמע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד-לילה תשלימני : יג שויתי עד-בקר כארי כן ישבר כל-עצמותי מיום עדלילה תשלימני : יד כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה-לי ערבני : טו מה-אדבר ואמר-לי והוא עשה אדדה כל-שנותי על-מר נפשי : טז אדני עליהם יחיו ולכל-בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני : יז הנה לשלום מר-לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל-חטאי : יח כי לא שאול תודך מות יהללך לא-ישברו יורדי-בור אל-אמתך : יט חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל-אמתך : כ יהוה להושיעני ונגינתי ננגן כל-ימי חיינו על-בית יהוה : כא ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על-השחין ויחי : כב ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר