עמוד:442

פרק לז א ויהי כשמע המלך חזקיהו ויקרע את-בגדיו ויתכס בשק ויבא בית יהוה : ב וישלח אתאליקים אשר-על-הבית ואת שבנא המופר ואת זקני הכהנים מתכמים בשקים אל-ישעיהו בן-אמוץ הנביא : ג ויאמרו אליו כה אמר חזקיהו יום-צרה ותוכחה ונאצה היום הזה כי באו בנים עד-משבר וכח אין ללדה : ד אולי ישמע יהוה אלהיך את דברי רב-שקה אשר שלחו מלך-אשור אדניו לחרף אלהים חי והוכיח בדברים אשר שמע יהוה אלהיך ונשאת תפלה בעד השארית הנמצאה : ה ויבאו עבדי המלך חזקיהו אל-ישעיהו : ו ויאמר אליהם ישעיהו כה תאמרון אל-אדניכם כה אמר יהוה אל-תירא מפני הדברים אשר שמעת אשר גדפו נערי מלך-אשור אותי : ז הנני נותן בו רוח ושמע שמועה ושב אל-ארצו והפלתיו בחרב בארצו : ח וישב רב-שקה וימצא את-מלך אשור נלחם על-לבנה כי שמע כי נסע מלכיש : ט וישמע על-תרהקה מלך-כוש לאמר יצא להלחם אתך וישמע וישלח מלאכים אל-חזקיהו לאמר : י כה תאמרון אל-חזקיהו מלך-יהודה לאמר אל-ישאך אלהיך אשר אתה בוטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור : יא הנה אתה שמעת אשר עשו מלכי אשור לכל-הארצות להחרימם ואתה תנצל : יב ההצילו אותם אלהי הגוים אשר השחיתו אבותי את-גוזן ואתחרן ורצף ובני-עדן אשר בתלשר : יג איה מלך-חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרוים הנע החומה : יב ויאמר רב-שקה האל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את-הדברים האלה הלא על-האנשים הישבים על-החומה לאכל את-צואתם ולשתות את-מימי רגליהם עמכם : יג ויעמד רב-שקה ויקרא בקול-גדול יהודית ויאמר שמעו את-דברי המלך הגדול מלך אשור : יד כה אמר המלך אל-ישא לכם חזקיהו כי לא-יוכל להציל אתכם : טו ואל-יבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשור : טז אלתשמעו אל-חזקיהו ס כי כה אמר המלך אשור עשו-אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי-בורו : יז עד-באי ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים : יח פן-ימית אתכם חזקיהו לאמר יהוה יצילנו ההצילו אלהי הגוים איש את-ארצו מיד מלך אשור : יט איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים וכיהצילו את-שמרון מידי : כ מי בכל-אלהי הארצות האלה אשר-הצילו את-ארצם מידי כייציל יהוה את-ירושלם מידי : כא ויחרישו ולא-ענו אתו דבר כי-מצות המלך היא לאמר לא תענהו : כב ויבא אליקים בן-חלקיהו אשר-על-הבית ושבנא המופר ויואח בן-אסף המזכיר אל-חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רב-שקה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר