עמוד:439

פרק לג א הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא-בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדובך : ב יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף-ישועתנו בעת צרה : ג מקול המון נדדו עמים מרוממתך נפצו גוים : ד ואמף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו : ה נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה : ו והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו : ז הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון : ח נשמו מסלות שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים לא חשב אנוש : ט אבל אמללה ארץ החפיר לבנון פרק לב א הן לצדק ימלך-מלך ולשרים למשפט ישרו : ב והיה-איש כמחבא-רוח וסתר זרם כפלגימים בציון כצל סלע-כבד בארץ עיפה : ג ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה : ד ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות : ה לא-יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע : ו כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה-און לעשות חנף ולדבר אל-יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר : ז וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל עניים באמרי-שקר ובדבר אביון משפט : ח ונדיב נדיבות יעץ והוא על-נדיבות יקום : ט נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי : י ימים על-שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא : יא חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על-חלצים : יב על-שדים ספדים על-שדי-חמד על-גפן פריה : יג על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי עלכל-בתי משוש קריה עליזה : יד כי-ארמון נחש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד-עולם משוש פראים מרעה עדרים : טו עד-יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל והכרמל ליער יחשב : טז ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב : יז והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד-עולם : יח וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות : יט וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר : כ אשריכם זרעי על-כלמים משלחי רגל-השור והחמור : צבאות על-ירושלם גנון והציל פסח והמליט : ו שובו לאשר העמיקו סרה בני ישראל : ז כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא : ח ונפל אשור בחרב לא-איש וחרב לא-אדם תאכלנו ונס לו מפני-חרב ובחוריו למס יהיו : ט וסלעו ממגור יעבור וחתו מנס שריו נאם-יהוה אשר-אור לו בציון ותנור לו בירושלם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר