עמוד:435

פרק כח א הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על-ראש גיא-שמנים הלומי יין : ב הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד : ג ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים : ד והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על-ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה : ה ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו : ו ולרוח משפט ליושב על-המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה : ז וגם-אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן-היין תעו מן-השכר שגו בראה פקו פליליה : ח כי כל-שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום : ט את-מי יורה דעה ואת-מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי פרק כז א ביום ההוא יפקד יהוה בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את-התנין אשר בים : ב ביום ההוא כרם חמד ענו-לה : ג אני יהוה נצרה לרגעים אשקנה פן יפקד עליה לילה ויום אצרנה : ד חמה אין לי מי-יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד : ה או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה-לי : ו הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני-תבל תנובה : ז הכמכת מכהו הכהו אםכהרג הרגיו הרג : ח בסאמאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים : ט לכן בזאת יכפר עון-יעקב וזה כל-פרי הסר חחאתו בשומו כל-אבני מזבח כאבני-גר מנפצות לא-יקמו אשרים וחמנים : י כי עיר בצורה בדד נוה משלח ונעזב כמדבר שם ירעה עגל ושם ירבץ וכלה סעפיה : יא ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם-בינות הוא על-כן לא-ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו : יב והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עדנחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל : יג והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליהוה בהר הקדש בירושלם : יז כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה כן היינו מפניך יהוה : יח הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל-נעשה ארץ ובל-יפלו ישבי תבל : יט יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שכני עפר כי טל אורת טלך וארץ רפאים תפיל : כ לך עמי בא בחדריך וסגר דלתך בעדך חבי כמעט-רגע עד-יעבר-זעם : כא כי-הנה יהוה יצא ממקומו לפקד עון ישב-הארץ עליו וגלתה הארץ את-דמיה ולא-תכמה עוד על-הרוגיה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר