עמוד:416

פרק כה א ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך-בבל הוא וכל-חילו על-ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב : ב ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו : ג בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא-היה לחם לעם הארץ : ד ותבקע העיר וכל-אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החמתים אשר על-גן המלך וכשדים על-העיר סביב וילך דרך הערבה : ה וירדפו חיל-כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל-חילו נפצו מעליו : ו ויתפשו את-המלך ויעלו אתו אל-מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט : ז ואת-בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל : ח ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע-עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך-בבל בא נבוזראדן רב-טבחים עבד מלך-בבל ירושלם : ט וישרף את-ביתיהוה ואת-בית המלך ואת כל-בתי ירושלם ואת-כל-בית גדול שרף באש : י ואת-חומת ירושלם סביב נתצו כל-חיל כשדים אשר רב-טבחים : יא ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת-הנפלים אשר נפלו על-המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב-טבחים : יב ומדלת הארץ השאיר רב-טבחים לכרמים וליגבים : יג ואת-עמודי הנחשת אשר בית-יהוה ואת-המכנות ואת-ים הנחשת אשר בבית-יהוה שברו כשדים וישאו את-נחשתם בבלה : יד ואת-המירת ואת-היעים ואת-המזמרות ואת-הכפות ואת כל-כלי הנחשת אשר ישרתו-בם לקחו : טו ואת-המחתות ואת-המזרקות אשר זהב זהב ואשר-כסף כסף לקח רב-טבחים : טז העמודים שנים הים האחד והמכנות אשר-עשה שלמה לבית יהוה לא-היה משקל לנחשת כל-הכלים האלה : יז שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וכתרת עליו נחשת וקומת הכתרת שלש אמות ושבכה ורמנים על-הכתרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני על- ירושלם ואת-כל-השרים ואת כל-גבורי החיל עשרת אלפים גולה וכל-החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם-הארץ : טו ויגל את-יהויכין בבלה ואת-אם המלך ואת-נשי המלך ואתסריסיו ואת אילי הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה : טז ואת כל-אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך-בבל גולה בבלה : יז וימלך מלך-בבל את-מתניה דדו תחתיו וימב את-שמו צדקיהו : יח בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה : יט ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר-עשה יהויקים : כ כי על-אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד-השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר