עמוד:403

פרק טו א בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם מלך ישראל מלך עזריה בן-אמציה מלך יהודה : ב בן-שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם : ג ויעש הישר בעיני יהוה ככל אשר-עשה אמציהו אביו : ד רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות : ה וינגע יהוה את-המלך ויהי מצרע עד-יום מתו וישב בבית החפשית ויותם בן-המלך על-הבית שפט את-עם הארץ : ו ויתר דברי עזריהו וכלאשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : ז וישכב עזריה עם-אבתיו ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך יותם בנו תחתיו : ח בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן-ירבעם על-ישראל בשמרון ששה חדשים : ט ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבתיו לא סר מחחאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא אתישראל : י ויקשר עליו שלם בן-יבש ויכהו קבלעם וימיתהו וימלך תחתיו : יא ויתר דברי זכריה הנם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : יב הוא דבר-יהוה אשר דבר אליהוא לאמר בני רביעים ישבו לך על-כמא ישראל ויהי-כן : יג שלום בן-יביש מלך בשנת שלשים ותשע שנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח-ימים בשמרון : יד ויעל מנחם בן-גדי מתרצה ויבא שמרון ויך את-שלום בן-יביש בשמרון וימיתהו וימלך תחתיו : טו ויתר דברי שלום וקשרו אשר קשר הנם כתבים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : טז אז יכה-מנחם את-תפסח ואת-כל-אשר-בה ואת-גבוליה מתרצה כי לא פתח ויך את כל-ההרותיה בקע : יז בשנת שלשים ותשע שנה לעזריה מלך יהודה מלך מנחם בן-גדי על-ישראל עשר שנים בשמרון : יח ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מעל חחאות ירבעם בן-נבט אשר-החטיא את- חמש-עשרה שנה לאמציהו בן-יואש מלך יהודה מלך ירבעם בן-יואש מלך-ישראל בשמרון ארבעים ואחת שנה : כד ויעש הרע בעיני יהוה לא סר מכל-חחאות ירבעם בן-נבט אשר החטיא את-ישראל : כה הוא השיב את-גבול ישראל מלבוא חמת עד-ים הערבה כדבר יהוה אלהי ישראל אשר דבר ביד-עבדו יונה בן-אמתי הנביא אשר מגת החפר : כו כי-ראה יהוה את-עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל : כז ולא-דבר יהוה למחות את-שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן-יואש : כח ויתר דברי ירבעם וכל-אשר עשה וגבורתו אשר-נלחם ואשר השיב את-דמשק ואת-חמת ליהודה בישראל הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי ישראל : כט וישכב ירבעם עם-אבתיו עם מלכי ישראל וימלך זכריה בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר