עמוד:400

פרק יב א בן-שבע שנים יהואש במלכו : ב בשנת-שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע : ג ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל-ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן : ד רק הבמות לא-סרו עוד העם מזבחים ומקחרים בבמות : ה ויאמר יהואש אל-הכהנים כל כסף הקדשים אשר-יובא בית-יהוה כסף עובר איש כסף נפשות ערכו כל-כסף אשר יעלה על לב-איש להביא בית יהוה : ו יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את-בדק הבית לכל אשר-ימצא שם בדק : ז ויהי בשנת עשרים ושלש שנה למלך יהואש לא-חזקו הכהנים את-בדק הבית : ח ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את-בדק הבית ועתה אל-תקחו-כסף מאת מכריכם כי-לבדק הבית תתנהו : ט ויאתו הכהנים לבלתי קחת-כסף מאת העם ולבלתי חזק את-בדק הבית : י ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח מימין בבוא-איש בית יהוה ונתנו-שמה הכהנים שמרי המף את-כל-הכסף המובא בית-יהוה : יא ויהי כראותם כי-רב הכסף בארון ויעל ספר המלך והכהן הגדול ויצרו וימנו את-הכסף הנמצא בית-יהוה : יב ונתנו את-הכסף המתכן על-ידי עשי המלאכה המפקדים בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה : יג ולגדרים ולחצבי האבן ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את-בדק בית-יהוה ולכל אשר-יצא על-הבית לחזקה : יד אך לא יעשה בית יהוה ספות כסף מזמרות מזרקות חצצרות כל-כלי זהב וכלי-כסף מן-הכסף המובא בית-יהוה : טו כי-לעשי המלאכה יתנהו וחזקו-בו את-בית יהוה : טז ולא יחשבו אתהאנשים אשר יתנו את-הכסף על-ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים : יז כסף אשם וכסף חחאות לא יובא בית יהוה לכהנים יהיו : יח אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם עלגת וילכדה וישם חזאל פניו לעלות על-ירושלם : יט ויקח יהואש מלך-יהודה את כלהקדשים אשר-הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת-קדשיו ואת כלהזהב הנמצא באצרות בית-יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם : כ ויתר דברי יואש וכל-אשר עשה הלוא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה : כא ויקמו עבדיו ויקשרו-קשר ויכו את-יואש בית מלא היורד סלא : כב ויוזבד בן-שמעת ויהוזבד בן-שמר עבדיו הכהו וימת ויקברו אתו עם-אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר