עמוד:397

פרק י א ולאחאב שבעים בנים בשמרון ויכתב יהוא ספרים וישלח שמרון אל-שרי יזרעאל הזקנים ואל-האמנים אחאב לאמר : ב ועתה כבא המפר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והמוסים ועיר מבצר והנשק : ג וראיתם החוב והישר מבני אדניכם ושמתם על-כמא אביו והלחמו על-בית אדניכם : ד ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו : ה וישלח אשר-על-הבית ואשר על-העיר והזקנים והאמנים אל-יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשר-תאמר אלינו נעשה לא-נמליך איש החוב בעיניך עשה : ו ויכתב אליהם ספר שנית לאמר אם-לי אתם ולקלי אתם שמעים קחו את-ראשי אנשי בני-אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שבעים איש את-גדלי העיר מגדלים אותם : ז ויהי כבא המפר אליהם ויקחו את-בני המלך וישחטו שבעים איש וישימו את-ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה : ח ויבא המלאך ויגד-לו לאמר הביאו ראשי בני-המלך ויאמר שימו אתם שני צברים פתח השער עד-הבקר : ט ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל-כל-העם צדקים אתם הנה אני קשרתי על-אדני ואהרגהו ומי הכה את-כל-אלה : י דעו אפוא כי לא יפל מדבר יהוה ארצה אשר-דבר יהוה על-בית אחאב ויהוה עשה את אשר דבר ביד עבדו אליהו : יא ויך יהוא את כל-הנשארים לבית-אחאב ביזרעאל וכל-גדליו ומידעיו וכהניו עד-בלתי השאיר-לו שריד : יב ויקם ויבא וילך שמרון הוא בית-עקד הרעים בדרך : יג ויהוא מצא את-אחי אחזיהו מלך-יהודה ויאמר מי אתם ויאמרו אחי אחזיהו אנחנו ונרד לשלום בני-המלך ובני הגבירה : יד ויאמר תפשום חיים ויתפשום חיים וישחטום אל- כח וירכבו אתו עבדיו ירושלמה ויקברו אתו בקברתו עם-אבתיו בעיר דוד : כט ובשנת אחת עשרה שנה ליורם בן-אחאב מלך אחזיה על-יהודה : ל ויבוא יהוא יזרעאלה ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את-ראשה ותשקף בעד החלון : לא ויהוא בא בשער ותאמר השלום זמרי הרג אדניו : לב וישא פניו אל-החלון ויאמר מי אתי מי וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים : לג ויאמר שמטוה וישמטוה ויז מדמה אל-הקיר ואל-המוסים וירמסנה : לד ויבא ויאכל וישת ויאמר פקדו-נא את-הארורה הזאת וקברוה כי בת-מלך היא : לה וילכו לקברה ולא-מצאו בה כי אם-הגלגלת והרגלים וכפות הידים : לו וישבו ויגידו לו ויאמר דבר-יהוה הוא אשר דבר ביד-עבדו אליהו התשבי לאמר בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את-בשר איזבל : לז והיתה נבלת איזבל כדמן על-פני השדה בחלק יזרעאל אשר לא-יאמרו זאת איזבל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר