עמוד:386

פרק א א ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב : ב ויפל אחזיה בעד השבכה בעליתו אשר בשמרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אלהם לכו דרשו בבעל זבוב אלהי עקרון אם-אחיה מחלי זה : ג ומלאך יהוה דבר אל-אליה התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך-שמרון ודבר אלהם המבלי אין-אלהים בישראל אתם הלכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון : ד ולכן כהאמר יהוה המחה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי מות תמות וילך אליה : ה וישובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה-זה שבתם : ו ויאמרו אליו איש עלה לקראתנו ויאמר אלינו לכו שובו אל-המלך אשר-שלח אתכם ודברתם אליו כה אמר יהוה המבלי אין-אלהים בישראל אתה שלח לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון לכן המחה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות : ז וידבר אלהם מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם וידבר אליכם את-הדברים האלה : ח ויאמרו אליו איש בעל שער ואזור עור אזור במתניו ויאמר אליה התשבי הוא : ט וישלח אליו שר-חמשים וחמשיו ויעל אליו והנה ישב על-ראש ההר וידבר אליו איש האלהים המלך דבר רדה : י ויענה אליהו וידבר אל-שר החמשים ואם-איש אלהים אני תרד אש מן-השמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו : יא וישב וישלח אליו שר-חמשים אחר וחמשיו ויען וידבר אליו איש האלהים כה-אמר המלך מהרה רדה : יב ויען אליה וידבר אליהם אם-איש האלהים אני תרד אש מןהשמים ותאכל אתך ואת-חמשיך ותרד אש-אלהים מן-השמים ותאכל אתו ואת-חמשיו : יג וישב וישלח שר-חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר-החמשים השלישי ויכרע על-ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר-נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך : יד הנה ירדה אש מן-השמים ותאכל את-שני שרי החמשים הראשנים ואתחמשיהם ועתה תיקר נפשי בעיניך : טו וידבר מלאך יהוה אל-אליהו רד אותו אל-תירא מפניו ויקם וירד אותו אל-המלך : טז וידבר אליו כה-אמר יהוה יען אשר-שלחת מלאכים לדרש בבעל זבוב אלהי עקרון המבלי אין-אלהים בישראל לדרש בדברו לכן המחה אשרעלית שם לא-תרד ממנה כי-מות תמות : יז וימת כדבר יהוה אשר-דבר אליהו וימלך יהורם מלכים ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר