עמוד:379

פרק יט א ויגד אחאב לאיזבל את כל-אשר עשה אליהו ואת כל-אשר הרג את-כל-הנביאים בחרב : ב ותשלח איזבל מלאך אל-אליהו לאמר כה-יעשון אלהים וכה יוספון כי-כעת מחר אשים את-נפשך כנפש אחד מהם : ג וירא ויקם וילך אל-נפשו ויבא באר שבע אשר ליהודה וינח את-נערו שם : ד והוא-הלך במדבר דרך יום ויבא וישב תחת רתם אחד וישאל את-נפשו למות ויאמר רב עתה יהוה קח נפשי כי-לא-טוב אנכי מאבתי : ה וישכב ויישן תחת רתם אחד והנה-זה מלאך נגע בו ויאמר לו קום אכול : ו ויבט והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב : ז וישב מלאך יהוה שנית ויגע-בו ויאמר קום אכל כי רב ממך הדרך : ח ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב : ט ויבא-שם אל-המערה וילן שם והנה דבר-יהוה אליו ויאמר לו מה-לך פה אליהו : י ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי-עזבו בריתך בני ישראל אתמזבחתיך הרסו ואת-נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את-נפשי לקחתה : יא ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה : יב ואחר הרעש אש לא באש יהוה ואחר האש קול דממה דקה : יג ויהי כשמע אליהו וילט פניו באדרתו ויצא ויעמד פתח המערה והנה אליו קול ויאמר מה-לך פה אליהו : יד ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי-עזבו בריתך בני ישראל את-מזבחתיך הרסו ואת-נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את-נפשי לקחתה : טו ויאמר יהוה אליו לך שוב לדרכך מדברה דמשק ובאת ומשחת את-חזאל למלך על-ארם : טז ואת יהוא בן-נמשי תמשח למלך על-ישראל ואתאלישע בן-שפט מאבל מחולה תמשח לנביא תחתיך : יז והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע : יח והשארתי בישראל שבעת אלפים כל-הברכים אשר לא-כרעו לבעל וכל-הפה אשר לא-נשק לו : יט וילך משם וימצא את-אלישע בן-שפט והוא חרש שנים-עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר ויעבר אליהו אליו וישלך אדרתו אליו : כ ויעזב את-הבקר וירץ אחרי אליהו ויאמר אשקה-נא לאבי ולאמי ואלכה אחריך ויאמר לו ויבט ויאמר אין מאומה ויאמר שב שבע פעמים : מד ויהי בשבעית ויאמר הנה-עב קטנה ככף-איש עלה מים ויאמר עלה אמר אל-אחאב אסר ורד ולא יעצרכה הגשם : מה ויהי עדכה ועד-כה והשמים התקדרו עבים ורוח ויהי גשם גדול וירכב אחאב וילך יזרעאלה : מו ויד-יהוה היתה אל-אליהו וישנס מתניו וירץ לפני אחאב עד-באכה יזרעאלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר