עמוד:364

לעמך לנחלה : לז רעב כי-יהיה בארץ דבר כי-יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר-לו איבו בארץ שעריו כל-נגע כל-מחלה : לח כל-תפלה כל-תחנה אשר תהיה לכלהאדם לכל עמך ישראל אשר ידעון איש נגע לבבו ופרש כפיו אל-הבית הזה : לט ואתה תשמע השמים מכון שבתך וסלחת ועשית ונתת לאיש ככל-דרכיו אשר תדע את-לבבו כיאתה ידעת לבדך את-לבב כל-בני האדם : מ למען יראוך כל-הימים אשר-הם חיים על-פני האדמה אשר נתתה לאבתינו : מא וגם אל-הנכרי אשר לא-מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך : מב כי ישמעון את-שמך הגדול ואת-ידך החזקה וזרעך הנטויה ובא והתפלל אל-הבית הזה : מג אתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר-יקרא אליך הנכרי למען ידעון כל-עמי הארץ את-שמך ליראה אתך כעמך ישראל ולדעת כי-שמך נקרא על-הבית הזה אשר בניתי : מד כי-יצא עמך למלחמה על-איבו בדרך אשר תשלחם והתפללו אל-יהוה דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר-בנתי לשמך : מה ושמעת השמים את-תפלתם ואת-תחנתם ועשית משפטם : מו כי יחטאו-לך כי אין אדם אשר לא-יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושבום שביהם אל-ארץ האויב רחוקה או קרובה : מז והשיבו אל-לבם בארץ אשר נשבו-שם ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו רשענו : מח ושבו אליך בכל-לבבם ובכל-נפשם בארץ איביהם אשר-שבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר-בניתי לשמך : מט ושמעת השמים מכון שבתך את-תפלתם ואת-תחנתם ועשית משפטם : נ וסלחת לעמך אשר חטאו-לך ולכל-פשעיהם אשר פשעו-בך ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום : נא כי-עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל : נב להיות עיניך פתחות אל-תחנת עבדך ואל-תחנת עמך ישראל לשמע אליהם בכל קראם אליך : נג כי-אתה הבדלתם לך לנחלה מכל עמי הארץ כאשר דברת ביד משה עבדך בהוציאך את-אבתינו ממצרים אדני יהוה : נד ויהי ככלות שלמה להתפלל אל-יהוה את כל-התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח יהוה מכרע על-ברכיו וכפיו פרשות השמים : נה ויעמד ויברך את כל-קהל ישראל קול גדול לאמר : נו ברוך יהוה אשר נתן מנוחה לעמו ישראל ככל אשר דבר לא-נפל דבר אחד מכל דברו החוב אשר דבר ביד משה עבדו : נז יהי יהוה אלהינו עמנו כאשר היה עםאבתינו אל-יעזבנו ואל-יחשנו : נח להחות לבבנו אליו ללכת בכל-דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את-אבתינו : נט ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני יהוה קרבים אל-יהוה אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר-יום ביומו : ס למען דעת כל-עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד : סא והיה לבבכם שלם עם יהוה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר