עמוד:360

פרק ז א ואת-ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את-כל-ביתו : ב ויבן את-בית יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על-העמודים : ג וספן בארז ממעל על-הצלעת אשר על-העמודים ארבעים וחמשה חמשה עשר החור : ד ושקפים שלשה טורים ומחזה אל-מחזה שלש פעמים : ה וכל-הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל-מחזה שלש פעמים : ו ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על-פניהם ועמדים ועב עלפניהם : ז ואולם הכמא אשר ישפט-שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עדהקרקע : ח וביתו אשר-ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת-פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה : ט כל-אלה אבנים יקרת כמדת גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ ומממד עד-החפחות ומחוץ עד-החצר הגדולה : י ומימד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות : יא ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית וארז : יב וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית-יהוה הפנימית ולאלם הבית : יג וישלח המלך שלמה ויקח את-חירם מצר : יד בן-אשה אלמנה הוא ממחה נפתלי ואביו איש-צרי חרש נחשת וימלא את-החכמה ואת-התבונה ואת-הדעת לעשות כל-מלאכה בנחשת ויבוא אל-המלך שלמה ויעש את-כל-מלאכתו : טו ויצר את-שני עשר באמה וכן הכרוב השני : כז ויתן את-הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את-כנפי הכרבים ותגע כנף-האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל-תוך הבית נגעת כנף אל-כנף : כח ויצף את-הכרובים זהב : כט ואת כל-קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון : ל ואת-קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון : לא ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי-שמן האיל מזוזות חמשית : לב ושתי דלתות עצי-שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על-הכרובים ועל-התמרות את-הזהב : לג וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי-שמן מאת רבעית : לד ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים : לה וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על-המחקה : לו ויבן את-החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים : לז בשנה הרביעית ימד בית יהוה בירח זו : לח ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכלדבריו ולכל-משפטיו ויבנהו שבע שנים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר