עמוד:356

פרק ג א ויתחתן שלמה את-פרעה מלך מצרים ויקח את-בת-פרעה ויביאה אל-עיר דוד עד כלתו לבנות את-ביתו ואת-בית יהוה ואת-חומת ירושלם סביב : ב רק העם מזבחים בבמות כי לא-נבנה בית לשם יהוה עד הימים ההם : ג ויאהב שלמה את-יהוה ללכת בחקות דוד אביו רק בבמות הוא מזבח ומקטיר : ד וילך המלך גבענה לזבח שם כי היא הבמה הגדולה אלף עלות יעלה שלמה על המזבח ההוא : ה בגבעון נראה יהוה אל-שלמה בחלום הלילה ויאמר אלהים שאל מה אתן-לך : ו ויאמר שלמה אתה עשית עם-עבדך דוד אבי חסד גדול כאשר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישרת לבב עמך ותשמר-לו את-החסד הגדול הזה ותתן-לו בן ישב על-כסאו כיום הזה : ז ועתה יהוה אלהי אתה המלכת את-עבדך תחת דוד אבי ואנכי נער קטן לא אדע צאת ובא : ח ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם-רב אשר לא-ימנה ולא ימפר מרב : ט ונתת לעבדך לב שמע לשפט את-עמך להבין בין-טוב לרע כי מי יוכל לשפט את-עמך הכבד הזה : י וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את-הדבר הזה : יא ויאמר אלהים אליו יען אשר שאלת את-הדבר הזה ולא-שאלת לך ימים רבים ולא-שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך ושאלת לך הבין לשמע משפט : יב הנה עשיתי כדבריך הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא-היה לפניך ואחריך לא-יקום כמוך : יג וגם אשר לאשאלת נתתי לך גם-עשר גם-כבוד אשר לא-היה כמוך איש במלכים כל-ימיך : יד ואם תלך בדרכי לשמר חקי ומצותי כאשר הלך דויד אביך והארכתי את-ימיך : טו ויקץ שלמה והנה חלום ויבוא ירושלם ויעמד לפני ארון ברית-אדני ויעל עלות ויעש שלמים ויעש משתה לכל-עבדיו : טז אז תבאנה שתים נשים זנות אל-המלך ותעמדנה לפניו : יז ותאמר האשה האחת בי אדני אני והאשה הזאת ישבת בבית אחד ואלד עמה בבית : יח ויהי ביום השלישי ללדתי ותלד גם-האשה הזאת ואנחנו יחדו אין-זר אתנו בבית זולתי שתים-אנחנו בבית : יט וימת בן-האשה הזאת לילה אשר שכבה עליו : כ ותקם בתוך הלילה ותקח את-בני מאצלי ואמתך ישנה ותשכיבהו בחיקה ואת-בנה המת השכיבה בחיקי : כא ואקם בבקר להיניק את-בני והנה-מת ואתבונן אליו בבקר והנה לא-היה בני אשר ילדתי : כב ותאמר האשה האחרת לא כי בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני החי ותדברנה לפני המלך : כג ויאמר המלך זאת אמרת זה-בני החי ובנך המת וזאת אמרת לא כי בנך המת ובני שלמה ברוך וכמא דוד יהיה נכון לפני יהוה עד-עולם : מו ויצו המלך את-בניהו בן-יהוידע ויצא ויפגע-בו וימת והממלכה נכונה ביד-שלמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר