עמוד:331

פרק ח א ויהי אחרי-כן ויך דוד את-פלשתים ויכניעם ויקח דוד את-מתג האמה מיד פלשתים : ב ויך את-מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני-חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה : ג ויך דוד את-הדדעזר בן-רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר-פרת : ד וילכד דוד ממנו אלף ושבע-מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את-כל-הרכב ויותר ממנו מאה רכב : ה ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים-ושנים אלף איש : ו וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את-דוד בכל אשר הלך : ז ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם : ח ומבטח ומברתי ערי הדדעזר לקח המלך דוד נחשת הרבה מאד : ט וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כלחיל הדדעזר : י וישלח תעי את-יורם-בנו אל-המלך-דוד לשאל-לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי-איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי-כסף וכלי-זהב וכלי יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך : טז ונאמן ביתך וממלכתך עדעולם לפניך כסאך יהיה נכון עד-עולם : יז ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה כן דבר נתן אל-דוד : יח ויבא המלך דוד וישב לפני יהוה ויאמר מי אנכי אדני יהוה ומי ביתי כי הביאתני עד-הלם : יט ותקטן עוד זאת בעיניך אדני יהוה ותדבר גם אל-בית-עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה : כ ומה-יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את-עבדך אדני יהוה : כא בעבור דברך וכלבך עשית את כל-הגדולה הזאת להודיע את-עבדך : כב על-כן גדלת אדני יהוה כי-אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר-שמענו באזנינו : כג ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ אשר הלכו-אלהים לפדות-לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונראות לארצך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו : כד ותכונן לך אתעמך ישראל לך לעם עד-עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים : כה ועתה יהוה אלהים הדבר אשר דברת על-עבדך ועל-ביתו הקם עד-עולם ועשה כאשר דברת : כו ויגדל שמך עדעולם לאמר יהוה צבאות אלהים על-ישראל ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך : כז כי-אתה יהוה צבאות אלהי ישראל גליתה את-אזן עבדך לאמר בית אבנה-לך על-כן מצא עבדך אתלבו להתפלל אליך את-התפלה הזאת : כח ועתה אדני יהוה אתה-הוא האלהים ודבריך יהיו אמת ותדבר אל-עבדך את-החובה הזאת : כט ועתה הואל וברך את-בית עבדך להיות לעולם לפניך כי-אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית-עבדך לעולם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר