עמוד:328

פרק ה א ויבאו כל-שבטי ישראל אל-דוד חברונה ויאמרו לאמר הננו עצמך ובשרך אנחנו : ב גםאתמול גם-שלשום בהיות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את-ישראל ויאמר יהוה לך אתה תרעה את-עמי את-ישראל ואתה תהיה לנגיד על-ישראל : ג ויבאו כל-זקני ישראל אל-המלך חברונה ויכרת להם המלך דוד ברית בחברון לפני יהוה וימשחו את-דוד למלך על-ישראל : ד בן-שלשים שנה דוד במלכו ארבעים שנה מלך : ה בחברון מלך עליהודה שבע שנים וששה חדשים ובירושלם מלך שלשים ושלש שנה על כל-ישראל ויהודה : ו וילך המלך ואנשיו ירושלם אל-היבסי יושב הארץ ויאמר לדוד לאמר לא-תבוא הנה כי אם-הסירך העורים והפסחים לאמר לא-יבוא דוד הנה : ז וילכד דוד את מצדת ציון היא עיר דוד : ח ויאמר דוד ביום ההוא כל-מכה יבסי ויגע בצנור ואת-הפסחים ואת-העורים שנאי נפש דוד על-כן יאמרו עור ופמח לא יבוא אל-הבית : ט וישב דוד במצדה ויקרא-לה עיר פרק ד א וישמע בן-שאול כי מת אבנר בחברון וירפו ידיו וכל-ישראל נבהלו : ב ושני אנשים שרי-גדודים היו בן-שאול שם האחד בענה ושם השני רכב בני רמון הבארתי מבני בנימן כי גם-בארות תחשב על-בנימן : ג ויברחו הבארתים גתימה ויהיו-שם גרים עד היום הזה : ד וליהונתן בן-שאול בן נכה רגלים בן-חמש שנים היה בבא שמעת שאול ויהונתן מיזרעאל ותשאהו אמנתו ותנס ויהי בחפזה לנוס ויפל ויפסח ושמו מפיבשת : ה וילכו בני-רמון הבארתי רכב ובענה ויבאו כחם היום אל-בית איש בשת והוא שכב את משכב הצהרים : ו והנה באו עד-תוך הבית לקחי חחים ויכהו אל-החמש ורכב ובענה אחיו נמלטו : ז ויבאו הבית והוא-שכב על-מחתו בחדר משכבו ויכהו וימתהו ויסירו את-ראשו ויקחו את-ראשו וילכו דרך הערבה כל-הלילה : ח ויבאו את-ראש איש-בשת אל-דוד חברון ויאמרו אלהמלך הנה-ראש איש-בשת בן-שאול איבך אשר בקש את-נפשך ויתן יהוה לאדני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו : ט ויען דוד את-רכב ואת-בענה אחיו בני רמון הבארתי ויאמר להם חי-יהוה אשר-פדה את-נפשי מכל-צרה : י כי המגיד לי לאמר הנה-מת שאול והוא-היה כמבשר בעיניו ואחזה בו ואהרגהו בצקלג אשר לתתי-לו בשרה : יא אף כיאנשים רשעים הרגו את-איש-צדיק בביתו על-משכבו ועתה הלוא אבקש את-דמו מידכם ובערתי אתכם מן-הארץ : יב ויצו דוד את-הנערים ויהרגום ויקצצו את-ידיהם ואת-רגליהם ויתלו על-הברכה בחברון ואת ראש איש-בשת לקחו ויקברו בקבר-אבנר בחברון :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר