עמוד:307

לחרף את-ישראל עלה והיה האיש אשר-יכנו יעשרנו המלך עשר גדול ואת-בתו יתן-לו ואת בית אביו יעשה חפשי בישראל : כו ויאמר דוד אל-האנשים העמדים עמו לאמר מה-יעשה לאיש אשר יכה את-הפלשתי הלז והסיר חרפה מעל ישראל כי מי הפלשתי הערל הזה כי חרף מערכות אלהים חיים : כז ויאמר לו העם כדבר הזה לאמר כה יעשה לאיש אשר יכנו : כח וישמע אליאב אחיו הגדול בדברו אל-האנשים ויחר-אף אליאב בדוד ויאמר למה-זה ירדת ועל-מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר אני ידעתי את-זדנך ואת רע לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת : כט ויאמר דוד מה עשיתי עתה הלוא דבר הוא : ל וימב מאצלו אלמול אחר ויאמר כדבר הזה וישבהו העם דבר כדבר הראשון : לא וישמעו הדברים אשר דבר דוד ויגדו לפני-שאול ויקחהו : לב ויאמר דוד אל-שאול אל-יפל לב-אדם עליו עבדך ילך ונלחם עם-הפלשתי הזה : לג ויאמר שאול אל-דוד לא תוכל ללכת אל-הפלשתי הזה להלחם עמו כי-נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו : לד ויאמר דוד אל-שאול רעה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת-הדוב ונשא שה מהעדר : לה ויצאתי אחריו והכתיו והצלתי מפיו ויקם עלי והחזקתי בזקנו והכתיו והמיתיו : לו גם את-הארי גם-הדוב הכה עבדך והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים חיים : לז ויאמר דוד יהוה אשר הצלני מיד הארי ומיד הדב הוא יצילני מיד הפלשתי הזה ס ויאמר שאול אל-דוד לך ויהוה יהיה עמך : לח וילבש שאול את-דוד מדיו ונתן קובע נחשת על-ראשו וילבש אתו שריון : לט ויחגר דוד את-חרבו מעל למדיו ויאל ללכת כי לא-נמה ויאמר דוד אל-שאול לא אוכל ללכת באלה כי לא נמיתי ויסרם דוד מעליו : מ ויקח מקלו בידו ויבחר-לו חמשה חלקי-אבנים מן-הנחל וישם אתם בכלי הרעים אשר-לו ובילקוט וקלעו בידו ויגש אלהפלשתי : מא וילך הפלשתי הלך וקרב אל-דוד והאיש נשא הצנה לפניו : מב ויבט הפלשתי ויראה את-דוד ויבזהו כי-היה נער ואדמני עם-יפה מראה : מג ויאמר הפלשתי אל-דוד הכלב אנכי כי-אתה בא-אלי במקלות ויקלל הפלשתי את-דוד באלהיו : מד ויאמר הפלשתי אל-דוד לכה אלי ואתנה את-בשרך לעוף השמים ולבהמת השדה : מה ויאמר דוד אלהפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי בא-אליך בשם יהוה צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת : מו היום הזה יסגרך יהוה בידי והכיתך והסרתי את-ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחית הארץ וידעו כל-הארץ כי יש אלהים לישראל : מז וידעו כל-הקהל הזה כי-לא בחרב ובחנית יהושיע יהוה כי ליהוה המלחמה ונתן אתכם בידנו : מח והיה כי-קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלשתי : מט וישלח דוד את-ידו אל-הכלי ויקח משם אבן ויקלע ויך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר