עמוד:304

ה ויבא שאול עד-עיר עמלק וירב בנחל : ו ויאמר שאול אל-הקיני לכו מרו רדו מתוך עמלקי פן-אספך עמו ואתה עשיתה חסד עם-כל-בני ישראל בעלותם ממצרים ויסר קיני מתוך עמלק : ז ויך שאול את-עמלק מחוילה בואך שור אשר על-פני מצרים : ח ויתפש אתאגג מלך-עמלק חי ואת-כל-העם החרים לפי-חרב : ט ויחמל שאול והעם על-אגג ועל-מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל-הכרים ועל-כל-החוב ולא אבו החרימם וכל-המלאכה נמבזה ונמס אתה החרימו : י ויהי דבר-יהוה אל-שמואל לאמר : יא נחמתי כי-המלכתי את-שאול למלך כי-שב מאחרי ואת-דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל-יהוה כל-הלילה : יב וישכם שמואל לקראת שאול בבקר ויגד לשמואל לאמר בא-שאול הכרמלה והנה מציב לו יד וימב ויעבר וירד הגלגל : יג ויבא שמואל אל-שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה ליהוה הקימתי את-דבר יהוה : יד ויאמר שמואל ומה קול-הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר אנכי שמע : טו ויאמר שאול מעמלקי הביאום אשר חמל העם על-מיטב הצאן והבקר למען זבח ליהוה אלהיך ואת-היותר החרמנו : טז ויאמר שמואל אל-שאול הרף ואגידה לך את אשר דבר יהוה אלי הלילה ויאמר לו דבר : יז ויאמר שמואל הלוא אם-קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך יהוה למלך על-ישראל : יח וישלחך יהוה בדרך ויאמר לך והחרמתה את-החחאים את-עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם : יט ולמה לא-שמעת בקול יהוה ותעט אל-השלל ותעש הרע בעיני יהוה : כ ויאמר שאול אל-שמואל אשר שמעתי בקול יהוה ואלך בדרך אשר-שלחני יהוה ואביא את-אגג מלך עמלק ואת-עמלק החרמתי : כא ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה אלהיך בגלגל : כב ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים : כג כי חחאת-קסם מרי ואון ותרפים הפצר יען מאסת את-דבר יהוה וימאסך ממלך : כד ויאמר שאול אל-שמואל חטאתי כי-עברתי את-פי-יהוה ואת-דבריך כי יראתי את-העם ואשמע בקולם : כה ועתה שא נא את-חחאתי ושוב עמי ואשתחוה ליהוה : כו ויאמר שמואל אל-שאול לא אשוב עמך כי מאסתה את-דבר יהוה וימאסך יהוה מהיות מלך על-ישראל : כז וימב שמואל ללכת ויחזק בכנף-מעילו ויקרע : כח ויאמר אליו שמואל קרע יהוה אתממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך החוב ממך : כט וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם : ל ויאמר חטאתי עתה כבדני נא נגד זקני-עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחויתי ליהוה אלהיך : לא וישב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול ליהוה : לב ויאמר שמואל הגישו אלי את-אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנת ויאמר אגג אכן סר מר-המות : לג ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן-תשכל מנשים אמך וישמף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר