עמוד:300

פרק יג א בן-שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על-ישראל : ב ויבחר-לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם-שאול אלפים במכמש ובהר בית-אל ואלף היו עם-יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו : ג ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל-הארץ לאמר ישמעו העברים : ד וכל-ישראל שמעו לאמר הכה שאול את-נציב פלשתים וגם-נבאש ישראל בפלשתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל : ה ופלשתים נאספו להלחם עם-ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול כאשר-בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל-יהוה וישלח יהוה את-משה ואת-אהרן ויוציאו את-אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה : ט וישכחו את-יהוה אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר-צבא חצור וביד-פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם : י ויזעקו אל-יהוה ויאמרו חטאנו כי עזבנו את-יהוה ונעבד את-הבעלים ואת-העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו ונעבדך : יא וישלח יהוה את-ירבעל ואת-בדן ואת-יפתח ואת-שמואל ויצל אתכם מיד איביכם ממביב ותשבו בטח : יב ותראו כי-נחש מלך בני-עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כימלך ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מלככם : יג ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן יהוה עליכם מלך : יד אם-תיראו את-יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקלו ולא תמרו את-פי יהוה והיתם גם-אתם וגם-המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם : טו ואם-לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את-פי יהוה והיתה יד-יהוה בכם ובאבתיכם : טז גם-עתה התיצבו וראו את-הדבר הגדול הזה אשר יהוה עשה לעיניכם : יז הלוא קציר-חחים היום אקרא אל-יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי-רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך : יח ויקרא שמואל אל-יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כלהעם מאד את-יהוה ואת-שמואל : יט ויאמרו כל-העם אל-שמואל התפלל בעד-עבדיך אליהוה אלהיך ואל-נמות כי-יספנו על-כל-חחאתינו רעה לשאל לנו מלך : כ ויאמר שמואל אל-העם אל-תיראו אתם עשיתם את כל-הרעה הזאת אך אל-תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את-יהוה בכל-לבבכם : כא ולא תסורו כי אחרי התהו אשר לא-יועילו ולא יצילו כי-תהו המה : כב כי לא-יחש יהוה את-עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם : כג גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך החובה והישרה : כד אך יראו את-יהוה ועבדתם אתו באמת בכל-לבבכם כי ראו את אשרהגדל עמכם : כה ואם-הרע תרעו גם-אתם גם-מלככם תמפו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר