עמוד:292

פרק ד א ויהי דבר-שמואל לכל-ישראל ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה ויחנו על-האבן העזר ופלשתים חנו באפק : ב ויערכו פלשתים לקראת ישראל ותחש המלחמה וינגף ישראל לפני פלשתים ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש : ג ויבא העם אל-המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלשתים נקחה אלינו משלה את-ארון ברית יהוה ויבא בקרבנו וישענו מכף איבינו : ד וישלח העם שלה וישאו משם את ארון בריתיהוה צבאות ישב הכרבים ושם שני בני-עלי עם-ארון ברית האלהים חפני ופינחס : ה ויהי כבוא ארון ברית-יהוה אל-המחנה וירעו כל-ישראל תרועה גדולה ותהם הארץ : ו וישמעו פלשתים את-קול התרועה ויאמרו מה קול התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון יהוה בא אל-המחנה : ז ויראו הפלשתים כי אמרו בא אלהים אל-המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא היתה כזאת אתמול שלשם : ח אוי לנו מי יצילנו מיד האלהים האדירים האלה אלה הם האלהים המכים את-מצרים בכל-מכה במדבר : ט התחזקו והיו לאנשים פלשתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם : י וילחמו פלשתים וינגף ישראל וינסו איש לאהליו ותהי המכה גדולה מאד ויפל מישראל שלשים אלף רגלי : יא וארון אלהים נלקח ושני בני-עלי מתו חפני ופינחס : יב וירץ איש-בנימן מהמערכה ויבא שלה ביום ההוא ומדיו קרעים ואדמה על-ראשו : יג ויבוא והנה עלי ישב על-הכמא יד דרך מצפה כי-היה לבו חרד על ארון האלהים והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל-העיר : יד וישמע עלי את-קול הצעקה ויאמר מה קול ההמון הזה והאיש מהר ויבא ויגד לעלי : טו ועלי בן-תשעים ושמנה שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות : טז ויאמר האיש אל-עלי אנכי דברתי אל-ביתו החל וכלה : יג והגדתי לו כי-שפט אני את-ביתו עד-עולם בעון אשר-ידע כי-מקללים להם בניו ולא כהה בם : יד ולכן נשבעתי לבית עלי אם-יתכפר עון בית-עלי בזבח ובמנחה עד-עולם : טו וישכב שמואל עד-הבקר ויפתח את-דלתות בית-יהוה ושמואל ירא מהגיד את-המראה אל-עלי : טז ויקרא עלי את-שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני : יז ויאמר מה הדבר אשר דבר אליך אל-נא תכחד ממני כה יעשה-לך אלהים וכה יוסיף אםתכחד ממני דבר מכל-הדבר אשר-דבר אליך : יח ויגד-לו שמואל את-כל-הדברים ולא כחד ממנו ויאמר יהוה הוא החוב בעינו יעשה : יט ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא-הפיל מכלדבריו ארצה : כ וידע כל-ישראל מדן ועד-באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהוה : כא ויסף יהוה להראה בשלה כי-נגלה יהוה אל-שמואל בשלו בדבר יהוה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר