עמוד:278

פרק יג א ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויתנם יהוה ביד-פלשתים ארבעים שנה : ב ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה : ג וירא מלאךיהוה אל-האשה ויאמר אליה הנה-נא את-עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן : ד ועתה השמרי נא ואל-תשתי יין ושכר ואל-תאכלי כל-טמא : ה כי הנך הרה וילדת בן ומורה לא-יעלה עלראשו כי-נזיר אלהים יהיה הנער מן-הבטן והוא יחל להושיע את-ישראל מיד פלשתים : ו ותבא האשה ותאמר לאישה לאמר איש האלהים בא אלי ומראהו כמראה מלאך האלהים נורא מאד ולא שאלתיהו אי-מזה הוא ואת-שמו לא-הגיד לי : ז ויאמר לי הנך הרה וילדת בן ועתה אל-תשתי יין ושכר ואל-תאכלי כל-טמאה כי-נזיר אלהים יהיה הנער מן-הבטן עד-יום מותו : ח ויעתר מנוח אל-יהוה ויאמר בי אדוני איש האלהים אשר שלחת יבוא-נא עוד אלינו ויורנו מה-נעשה לנער היולד : ט וישמע האלהים בקול מנוח ויבא מלאך האלהים עוד אל-האשה והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין עמה : י ותמהר האשה ותרץ ותגד לאישה ותאמר אליו הנה נראה אלי האיש אשר-בא ביום אלי : יא ויקם וילך מנוח אחרי אשתו ויבא אל-האיש ויאמר לו האתה האיש אשר-דברת אל-האשה ויאמר אני : יב ויאמר מנוח עתה יבא דבריך מה-יהיה משפט-הנער ומעשהו : יג ויאמר מלאך יהוה אל-מנוח מכל אשראמרתי אל-האשה תשמר : יד מכל אשר-יצא מגפן היין לא תאכל ויין ושכר אל-תשת וכלטמאה אל-תאכל כל אשר-צויתיה תשמר : טו ויאמר מנוח אל-מלאך יהוה נעצרה-נא אותך ונעשה לפניך גדי עזים : טז ויאמר מלאך יהוה אל-מנוח אם-תעצרני לא-אכל בלחמך ואםתעשה עלה ליהוה תעלנה כי לא-ידע מנוח כי-מלאך יהוה הוא : יז ויאמר מנוח אל-מלאך יהוה מי שמך כי-יבא דברך וכבדנוך : יח ויאמר לו מלאך יהוה למה זה תשאל לשמי והואפלאי : יט ויקח מנוח את-גדי העזים ואת-המנחה ויעל על-הצור ליהוה ומפלא לעשות ומנוח ואשתו ראים : כ ויהי בעלות הלהב מעל המזבח השמימה ויעל מלאך-יהוה בלהב המזבח ומנוח ואשתו ראים ויפלו על-פניהם ארצה : כא ולא-יסף עוד מלאך יהוה להראה אל-מנוח ואל-אשתו אז ידע מנוח כי-מלאך יהוה הוא : כב ויאמר מנוח אל-אשתו מות נמות כי את-ישראל אילון הזבולני וישפט את-ישראל עשר שנים : יב וימת אלון הזבולני ויקבר באילון בארץ זבולן : יג וישפט אחריו את-ישראל עבדון בן-הלל הפרעתוני : יד ויהי-לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים רכבים על-שבעים עירם וישפט את-ישראל שמנה שנים : טו וימת עבדון בן-הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר