עמוד:271

פרק ח א ויאמרו אליו איש אפרים מה-הדבר הזה עשית לנו לבלתי קראות לנו כי הלכת להלחם במדין ויריבון אתו בחזקה : ב ויאמר אליהם מה-עשיתי עתה ככם הלוא טוב עללות אפרים מבציר אביעזר : ג בידכם נתן אלהים את-שרי מדין את-ערב ואת-זאב ומה-יכלתי עשות ככם אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה : ד ויבא גדעון הירדנה עבר הוא ושלש-מאות האיש אשר אתו עיפים ורדפים : ה ויאמר לאנשי סכות תנו-נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי כי-עיפים הם ואנכי רדף אחרי זבח וצלמנע מלכי מדין : ו ויאמר שרי סכות הכף זבח וצלמנע עתה בידך כי-נתן לצבאך לחם : ז ויאמר גדעון לכן בתת יהוה את-זבח ואת-צלמנע בידי ודשתי את-בשרכם את-קוצי המדבר ואת-הברקנים : ח ויעל משם פנואל וידבר אליהם כזאת ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סכות : ט ויאמר גם-לאנשי פנואל עד-האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל : יד ויען רעהו ויאמר אין זאת בלתי אםחרב גדעון בן-יואש איש ישראל נתן האלהים בידו את-מדין ואת-כל-המחנה : טו ויהי כשמע גדעון את-מספר החלום ואת-שברו וישתחו וישב אל-מחנה ישראל ויאמר קומו כינתן יהוה בידכם את-מחנה מדין : טז ויחץ את-שלש-מאות האיש שלשה ראשים ויתן שופרות ביד-כלם וכדים רקים ולפדים בתוך הכדים : יז ויאמר אליהם ממני תראו וכן תעשו והנה אנכי בא בקצה המחנה והיה כאשר-אעשה כן תעשון : יח ותקעתי בשופר אנכי וכל-אשר אתי ותקעתם בשופרות גם-אתם סביבות כל-המחנה ואמרתם ליהוה ולגדעון : יט ויבא גדעון ומאה-איש אשר-אתו בקצה המחנה ראש האשמרת התיכונה אך הקם הקימו את-השמרים ויתקעו בשופרות ונפוץ הכדים אשר בידם : כ ויתקעו שלשת הראשים בשופרות וישברו הכדים ויחזיקו ביד-שמאולם בלפדים וביד-ימינם השופרות לתקוע ויקראו חרב ליהוה ולגדעון : כא ויעמדו איש תחתיו סביב למחנה וירץ כל-המחנה ויריעו וינוסו : כב ויתקעו שלש-מאות השופרות וישם יהוה את חרב איש ברעהו ובכל-המחנה וינס המחנה עד-בית השחה צררתה עד שפת-אבל מחולה על-טבת : כג ויצעק איש-ישראל מנפתלי ומן-אשר ומן-כל-מנשה וירדפו אחרי מדין : כד ומלאכים שלח גדעון בכל-הר אפרים לאמר רדו לקראת מדין ולכדו להם את-המים עד בית ברה ואת-הירדן ויצעק כלאיש אפרים וילכדו את-המים עד בית ברה ואת-הירדן : כה וילכדו שני-שרי מדין את-ערב ואת-זאב ויהרגו את-עורב בצור-עורב ואת-זאב הרגו ביקב-זאב וירדפו אל-מדין וראשערב וזאב הביאו אל-גדעון מעבר לירדן :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר