עמוד:267

פרק ה א ותשר דבורה וברק בן-אבינעם ביום ההוא לאמר : ב בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה : ג שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל : ד יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם-שמים נטפו גם-עבים נטפו מים : ה הרים נזלו מפני יהוה זה סיני מפני יהוה אלהי ישראל : ו בימי שמגר בן-ענת בימי יעל חדלו ארחות והלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות : ז חדלו פרזון בישראל חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל : ח יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים מגן אםיראה ורמח בארבעים אלף בישראל : ט לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו יהוה : י ויאמר אליה ברק אם-תלכי עמי והלכתי ואם-לא תלכי עמי לא אלך : ט ותאמר הלך אלך עמך אפס כי לא תהיה תפארתך על-הדרך אשר אתה הולך כי ביד-אשה ימכר יהוה אתסיסרא ותקם דבורה ותלך עם-ברק קדשה : י ויזעק ברק את-זבולן ואת-נפתלי קדשה ויעל ברגליו עשרת אלפי איש ותעל עמו דבורה : יא וחבר הקיני נפרד מקין מבני חבב חתן משה ויט אהלו עד-אלון בצעננים אשר את-קדש : יב ויגדו לסיסרא כי עלה ברק בן-אבינעם הרתבור : יג ויזעק סיסרא את-כל-רכבו תשע מאות רכב ברזל ואת-כל-העם אשר אתו מחרשת הגוים אל-נחל קישון : יד ותאמר דברה אל-ברק קום כי זה היום אשר נתן יהוה את-סיסרא בידך הלא יהוה יצא לפניך וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו : טו ויהם יהוה את-סיסרא ואת-כל-הרכב ואת-כל-המחנה לפי-חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וינס ברגליו : טז וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרשת הגוים ויפל כלמחנה סיסרא לפי-חרב לא נשאר עד-אחד : יז וסיסרא נס ברגליו אל-אהל יעל אשת חבר הקיני כי שלום בין יבין מלך-חצור ובין בית חבר הקיני : יח ותצא יעל לקראת סיסרא ותאמר אליו סורה אדני סורה אלי אל-תירא ויסר אליה האהלה ותכמהו בשמיכה : יט ויאמר אליה השקיני-נא מעט-מים כי צמאתי ותפתח את-נאוד החלב ותשקהו ותכמהו : כ ויאמר אליה עמד פתח האהל והיה אם-איש יבוא ושאלך ואמר היש-פה איש ואמרת אין : כא ותקח יעל אשת-חבר את-יתד האהל ותשם את-המקבת בידה ותבוא אליו בלאט ותתקע את-היתד ברקתו ותצנח בארץ והוא-נרדם ויעף וימת : כב והנה ברק רדף את-סיסרא ותצא יעל לקראתו ותאמר לו לך ואראך את-האיש אשר-אתה מבקש ויבא אליה והנה סיסרא נפל מת והיתד ברקתו : כג ויכנע אלהים ביום ההוא את יבין מלך-כנען לפני בני ישראל : כד ותלך יד בני-ישראל הלוך וקשה על יבין מלך-כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך-כנען :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר