עמוד:253

פרק יז א ויהי הגורל למחה מנשה כי-הוא בכור יוסף למכיר בכור מנשה אבי הגלעד כי הוא היה איש מלחמה ויהי-לו הגלעד והבשן : ב ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני אביעזר ולבני-חלק ולבני אשריאל ולבני-שכם ולבני-חפר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן-יוסף הזכרים למשפחתם : ג ולצלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה לא-היו לו בנים כי אם-בנות ואלה שמות בנתיו מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה : ד ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן-נון ולפני הנשיאים לאמר יהוה צוה את-משה לתת-לנו נחלה בתוך אחינו ויתן להם אל-פי יהוה נחלה בתוך אחי אביהן : ה ויפלו חבלי-מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן : ו כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו וארץ הגלעד היתה לבני-מנשה הנותרים : ז ויהי גבול-מנשה מאשר המכמתת אשר על-פני שכם והלך הגבול אל-הימין אל-ישבי עין תפוח : ח למנשה היתה ארץ תפוח ותפוח אל-גבול מנשה לבני אפרים : ט וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל ערים האלה לאפרים בתוך ערי מנשה וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תצאתיו הימה : י נגבה לאפרים וצפונה למנשה ויהי הים גבולו ובאשר יפגעון מצפון וביששכר ממזרח : יא ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית-שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת-ישבי דאר ובנותיה וישבי עין-דר ובנתיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה שלשת הנפת : יב ולא יכלו בני מנשה להוריש את-הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת : יג ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את-הכנעני למס והורש לא הורישו : יד וידברו בני יוסף את-יהושע לאמר מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם-רב עד אשר-עד-כה ברכני יהוה : טו ויאמר אליהם יהושע אם-עם-רב אתה עלה לך היערה ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי-אץ לך הר-אפרים : טז ויאמרו בני יוסף לא-ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל-הכנעני הישב בארץ-העמק לאשר בבית-שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל : יז ויאמר יהושע אל-בית יוסף לאפרים ולמנשה לאמר עםרב אתה וכח גדול לך לא-יהיה לך גורל אחד : יח כי הר יהיה-לך כי-יער הוא ובראתו והיה לך תצאתיו כי-תוריש את-הכנעני כי רכב ברזל לו כי חזק הוא : לבני אפרים בתוך נחלת בני-מנשה כל-הערים וחצריהן : י ולא הורישו את-הכנעני היושב בגזר וישב הכנעני בקרב אפרים עד-היום הזה ויהי למס-עבד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר