עמוד:250

פרק יד א ואלה אשר-נחלו בני-ישראל בארץ כנען אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן-נון וראשי אבות המחות לבני ישראל : ב בגורל נחלתם כאשר צוה יהוה ביד-משה לתשעת המחות וחצי המחה : ג כי-נתן משה נחלת שני המחות וחצי המחה מעבר לירדן וללוים לאנתן נחלה בתוכם : ד כי-היו בני-יוסף שני מחות מנשה ואפרים ולא-נתנו חלק ללוים בארץ כי אם-ערים לשבת ומגרשיהם למקניהם ולקנינם : ה כאשר צוה יהוה את-משה כן עשו בני ישראל ויחלקו את-הארץ : ו ויגשו בני-יהודה אל-יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן-יפנה הקנזי אתה ידעת את-הדבר אשר-דבר יהוה אל-משה איש-האלהים על אדותי ועל אדותיך בקדש ברנע : ז בן-ארבעים שנה אנכי בשלח משה עבד-יהוה אתי מקדש ברנע לרגל אתהארץ ואשב אתו דבר כאשר עם-לבבי : ח ואחי אשר עלו עמי המסיו את-לב העם ואנכי מלאתי אחרי יהוה אלהי : ט וישבע משה ביום ההוא לאמר אם-לא הארץ אשר דרכה רגלך בה לך תהיה לנחלה ולבניך עד-עולם כי מלאת אחרי יהוה אלהי : י ועתה הנה החיה יהוה אותי כאשר דבר זה ארבעים וחמש שנה מאז דבר יהוה את-הדבר הזה אל-משה אשר-הלך ישראל במדבר ועתה הנה אנכי היום בן-חמש ושמונים שנה : יא עודני היום חזק כאשר העמק : כ ובית פעור ואשדות הפסגה ובית הישמות : כא וכל ערי המישר וכל-ממלכות סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון אשר הכה משה אתו ואת-נשיאי מדין את-אוי ואתרקם ואת-צור ואת-חור ואת-רבע נסיכי סיחון ישבי הארץ : כב ואת-בלעם בן-בעור הקוסם הרגו בני-ישראל בחרב אל-חלליהם : כג ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול זאת נחלת בניראובן למשפחתם הערים וחצריהן : כד ויתן משה למחה-גד לבני-גד למשפחתם : כה ויהי להם הגבול יעזר וכל-ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד-ערוער אשר על-פני רבה : כו ומחשבון עד-רמת המצפה ובטנים וממחנים עד-גבול לדבר : כז ובעמק בית הרם ובית נמרה וסכות וצפון יתר ממלכות סיחון מלך חשבון הירדן וגבל עד-קצה ים-כנרת עבר הירדן מזרחה : כח זאת נחלת בני-גד למשפחתם הערים וחצריהם : כט ויתן משה לחצי שבט מנשה ויהי לחצי מטה בני-מנשה למשפחותם : ל ויהי גבולם ממחנים כל-הבשן כלממלכות עוג מלך-הבשן וכל-חות יאיר אשר בבשן ששים עיר : לא וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן-מנשה לחצי בני-מכיר למשפחותם : לב אלה אשר-נחל משה בערבות מואב מעבר לירדן יריחו מזרחה : לג ולשבט הלוי לא-נתן משה נחלה יהוה אלהי ישראל הוא נחלתם כאשר דבר להם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר