עמוד:247

פרק יא א ויהי כשמע יבין מלך-חצור וישלח אל-יובב מלך מדון ואל-מלך שמרון ואל-מלך אכשף : ב ואל-המלכים אשר מצפון בהר ובערבה נגב כנרות ובשפלה ובנפות דור מים : ג הכנעני ממזרח ומים והאמרי והחתי והפרזי והיבוסי בהר והחוי תחת חרמון בארץ המצפה : ד ויצאו הם וכל-מחניהם עמם עם-רב כחול אשר על-שפת-הים לרב וסוס ורכב רב-מאד : ה ויועדו כל המלכים האלה ויבאו ויחנו יחדו אל-מי מרום להלחם עם-ישראל : ו ויאמר יהוה אל-יהושע אל-תירא מפניהם כי-מחר כעת הזאת אנכי נתן את-כלם חללים לפני ישראל את-סוסיהם תעקר ואת-מרכבתיהם תשרף באש : ז ויבא יהושע וכל-עם המלחמה עמו עליהם על-מי מרום פתאם ויפלו בהם : ח ויתנם יהוה ביד-ישראל ויכום וירדפום עד-צידון רבה ועד משרפות מים ועד-בקעת מצפה מזרחה ויכם עד-בלתי השאיר-להם שריד : ט ויעש להם יהושע כאשר אמר-לו יהוה את-סוסיהם עקר ואת-מרכבתיהם שרף באש : י וכל-ישראל עמו ממקדה לבנה וילחם עם-לבנה : ל ויתן יהוה גם-אותה ביד ישראל ואתמלכה ויכה לפי-חרב ואת-כל-הנפש אשר-בה לא-השאיר בה שריד ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו : לא ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלבנה לכישה ויחן עליה וילחם בה : לב ויתן יהוה את-לכיש ביד ישראל וילכדה ביום השני ויכה לפי-חרב ואת-כל-הנפש אשרבה ככל אשר-עשה ללבנה : לג אז עלה הרם מלך גזר לעזר את-לכיש ויכהו יהושע ואתעמו עד-בלתי השאיר-לו שריד : לד ויעבר יהושע וכל-ישראל עמו מלכיש עגלנה ויחנו עליה וילחמו עליה : לה וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי-חרב ואת כל-הנפש אשר-בה ביום ההוא החרים ככל אשר-עשה ללכיש : לו ויעל יהושע וכל-ישראל עמו מעגלונה חברונה וילחמו עליה : לז וילכדוה ויכוה-לפי-חרב ואת-מלכה ואת-כל-עריה ואת-כל-הנפש אשרבה לא-השאיר שריד ככל אשר-עשה לעגלון ויחרם אותה ואת-כל-הנפש אשר-בה : לח וישב יהושע וכל-ישראל עמו דברה וילחם עליה : לט וילכדה ואת-מלכה ואת-כל-עריה ויכום לפי-חרב ויחרימו את-כל-נפש אשר-בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כןעשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה : מ ויכה יהושע את-כל-הארץ ההר והנגב והשפלה והאשדות ואת כל-מלכיהם לא השאיר שריד ואת כל-הנשמה החרים כאשר צוה יהוה אלהי ישראל : מא ויכם יהושע מקדש ברנע ועד-עזה ואת כל-ארץ גשן ועדגבעון : מב ואת כל-המלכים האלה ואת-ארצם לכד יהושע פעם אחת כי יהוה אלהי ישראל נלחם לישראל : מג וישב יהושע וכל-ישראל עמו אל-המחנה הגלגלה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר