עמוד:245

פרק י א ויהי כשמע אדני-צדק מלך ירושלם כי-לכד יהושע את-העי ויחרימה כאשר עשה ליריחו ולמלכה כן-עשה לעי ולמלכה וכי השלימו ישבי גבעון את-ישראל ויהיו בקרבם : ב וייראו מאד כי עיר גדולה גבעון כאחת ערי הממלכה וכי היא גדולה מן-העי וכל-אנשיה גברים : ג וישלח אדני-צדק מלך ירושלם אל-הוהם מלך-חברון ואל-פראם מלך-ירמות ואל-יפיע מלך-לכיש ואל-דביר מלך-עגלון לאמר : ד עלו-אלי ועזרני ונכה את-גבעון כי-השלימה את-יהושע ואת-בני ישראל : ה ויאספו ויעלו חמשת מלכי האמרי מלך ירושלם מלך-חברון מלך-ירמות מלך-לכיש מלך-עגלון הם וכל-מחניהם ויחנו על-גבעון וילחמו עליה : ו הירדן לסיחון מלך חשבון ולעוג מלך-הבשן אשר בעשתרות : יא ויאמרו אלינו זקינינו וכלישבי ארצנו לאמר קחו בידכם צידה לדרך ולכו לקראתם ואמרתם אליהם עבדיכם אנחנו ועתה כרתו-לנו ברית : יב זה לחמנו חם הצטידנו אתו מבתינו ביום צאתנו ללכת אליכם ועתה הנה יבש והיה נקדים : יג ואלה נאדות היין אשר מלאנו חדשים והנה התבקעו ואלה שלמותינו ונעלינו בלו מרב הדרך מאד : יד ויקחו האנשים מצידם ואת-פי יהוה לא שאלו : טו ויעש להם יהושע שלום ויכרת להם ברית לחיותם וישבעו להם נשיאי העדה : טז ויהי מקצה שלשת ימים אחרי אשר-כרתו להם ברית וישמעו כי-קרבים הם אליו ובקרבו הם ישבים : יז ויסעו בני-ישראל ויבאו אל-עריהם ביום השלישי ועריהם גבעון והכפירה ובארות וקרית יערים : יח ולא הכום בני ישראל כי-נשבעו להם נשיאי העדה ביהוה אלהי ישראל וילנו כל-העדה על-הנשיאים : יט ויאמרו כל-הנשיאים אל-כל-העדה אנחנו נשבענו להם ביהוה אלהי ישראל ועתה לא נוכל לנגע בהם : כ זאת נעשה להם והחיה אותם ולאיהיה עלינו קצף על-השבועה אשר-נשבענו להם : כא ויאמרו אליהם הנשיאים יחיו ויהיו חטבי עצים ושאבי-מים לכל-העדה כאשר דברו להם הנשיאים : כב ויקרא להם יהושע וידבר אליהם לאמר למה רמיתם אתנו לאמר רחוקים אנחנו מכם מאד ואתם בקרבנו ישבים : כג ועתה ארורים אתם ולא-יכרת מכם עבד וחטבי עצים ושאבי-מים לבית אלהי : כד ויענו את-יהושע ויאמרו כי הגד הגד לעבדיך את אשר צוה יהוה אלהיך את-משה עבדו לתת לכם את-כל-הארץ ולהשמיד את-כל-ישבי הארץ מפניכם ונירא מאד לנפשתינו מפניכם ונעשה את-הדבר הזה : כה ועתה הננו בידך כחוב וכישר בעיניך לעשות לנו עשה : כו ויעש להם כן ויצל אותם מיד בני-ישראל ולא הרגום : כז ויתנם יהושע ביום ההוא חטבי עצים ושאבי מים לעדה ולמזבח יהוה עד-היום הזה אל-המקום אשר יבחר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר