עמוד:244

פרק ט א ויהי כשמע כל-המלכים אשר בעבר הירדן בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל-מול הלבנון החתי והאמרי הכנעני הפרזי החוי והיבוסי : ב ויתקבצו יחדו להלחם עם-יהושע ועם-ישראל פה אחד : ג וישבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי : ד ויעשו גם-המה בערמה וילכו ויצטירו ויקחו שקים בלים לחמוריהם ונאדות יין בלים ומבקעים ומצררים : ה ונעלות בלות ומטלאות ברגליהם ושלמות בלות עליהם וכל לחם צידם יבש היה נקדים : ו וילכו אל-יהושע אל-המחנה הגלגל ויאמרו אליו ואל-איש ישראל מארץ רחוקה באנו ועתה כרתו-לנו ברית : ז ויאמר איש-ישראל אל-החוי אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרת-לך ברית : ח ויאמרו אל-יהושע עבדיך אנחנו ויאמר אלהם יהושע מי אתם ומאין תבאו : ט ויאמרו אליו מארץ רחוקה מאד באו עבדיך לשם יהוה אלהיך כי-שמענו שמעו ואת כל-אשר עשה במצרים : י ואת כל-אשר עשה לשני מלכי האמרי אשר בעבר עד-בלתי השאיר-לו שריד ופליט : כג ואת-מלך העי תפשו חי ויקרבו אתו אל-יהושע : כד ויהי ככלות ישראל להרג את-כל-ישבי העי בשדה במדבר אשר רדפום בו ויפלו כלם לפיחרב עד-תמם וישבו כל-ישראל העי ויכו אתה לפי-חרב : כה ויהי כל-הנפלים ביום ההוא מאיש ועד-אשה שנים עשר אלף כל אנשי העי : כו ויהושע לא-השיב ידו אשר נטה בכידון עד אשר החרים את כל-ישבי העי : כז רק הבהמה ושלל העיר ההיא בזזו להם ישראל כדבר יהוה אשר צוה את-יהושע : כח וישרף יהושע את-העי וישימה תל-עולם שממה עד היום הזה : כט ואת-מלך העי תלה על-העץ עד-עת הערב וכבוא השמש צוה יהושע וירידו את-נבלתו מן-העץ וישליכו אותה אל-פתח שער העיר ויקימו עליו גל-אבנים גדול עד היום הזה : ל אז יבנה יהושע מזבח ליהוה אלהי ישראל בהר עיבל : לא כאשר צוה משה עבדיהוה את-בני ישראל ככתוב בספר תורת משה מזבח אבנים שלמות אשר לא-הניף עליהן ברזל ויעלו עליו עלות ליהוה ויזבחו שלמים : לב ויכתב-שם על-האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל : לג וכל-ישראל וזקניו ושטרים ושפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשאי ארון ברית-יהוה כגר כאזרח חציו אל-מול הר-גרזים והחציו אל-מול הר-עיבל כאשר צוה משה עבד-יהוה לברך את-העם ישראל בראשנה : לד ואחרי-כן קרא את-כל-דברי התורה הברכה והקללה ככל-הכתוב בספר התורה : לה לאהיה דבר מכל אשר-צוה משה אשר לא-קרא יהושע נגד כל-קהל ישראל והנשים והחף והגר ההלך בקרבם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר