עמוד:242

יעלו ויכו את-העי אל-תיגע-שמה את-כל-העם כי מעט המה : ד ויעלו מן-העם שמה כשלשת אלפים איש וינסו לפני אנשי העי : ה ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וירדפום לפני השער עד-השברים ויכום במורד וימס לבב-העם ויהי למים : ו ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על-פניו ארצה לפני ארון יהוה עד-הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר עלראשם : ז ויאמר יהושע אהה אדני יהוה למה העברת העביר את-העם הזה את-הירדן לתת אתנו ביד האמרי להאבידנו ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן : ח בי אדני מה אמר אחרי אשר הפך ישראל ערף לפני איביו : ט וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו אתשמנו מן-הארץ ומה-תעשה לשמך הגדול : י ויאמר יהוה אל-יהושע קם לך למה זה אתה נפל על-פניך : יא חטא ישראל וגם עברו את-בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן-החרם וגם גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם : יב ולא יכלו בני ישראל לקום לפני איביהם ערף יפנו לפני איביהם כי היו לחרם לא אוסיף להיות עמכם אם-לא תשמידו החרם מקרבכם : יג קם קדש את-העם ואמרת התקדשו למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבך ישראל לא תוכל לקום לפני איביך עד-הסירכם החרם מקרבכם : יד ונקרבתם בבקר לשבטיכם והיה השבט אשר-ילכדנו יהוה יקרב למשפחות והמשפחה אשר-ילכדנה יהוה תקרב לבתים והבית אשר ילכדנו יהוה יקרב לגברים : טו והיה הנלכד בחרם ישרף באש אתו ואת-כל-אשר-לו כי עבר את-ברית יהוה וכי-עשה נבלה בישראל : טז וישכם יהושע בבקר ויקרב את-ישראל לשבטיו וילכד שבט יהודה : יז ויקרב את-משפחת יהודה וילכד את משפחת הזרחי ויקרב את-משפחת הזרחי לגברים וילכד זבדי : יח ויקרב את-ביתו לגברים וילכד עכן בן-כרמי בן-זבדי בן-זרח למחה יהודה : יט ויאמר יהושע אל-עכן בני שים-נא כבוד ליהוה אלהי ישראל ותן-לו תודה והגד-נא לי מה עשית אל-תכחד ממני : כ ויען עכן את-יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי ליהוה אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי : כא וארא בשלל אדרת שנער אחת טובה ומאתים שקלים כסף ולשון זהב אחד חמשים שקלים משקלו ואחמדם ואקחם והנם טמונים בארץ בתוך האהלי והכסף תחתיה : כב וישלח יהושע מלאכים וירצו האהלה והנה טמונה באהלו והכסף תחתיה : כג ויקחום מתוך האהל ויבאום אל-יהושע ואל כל-בני ישראל ויצקם לפני יהוה : כד ויקח יהושע את-עכן בן-זרח ואת-הכסף ואת-האדרת ואת-לשון הזהב ואת-בניו ואת-בנתיו ואת-שורו ואת-חמרו ואת-צאנו ואת-אהלו ואת-כל-אשר-לו וכל-ישראל עמו ויעלו אתם עמק עכור : כה ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך יהוה ביום הזה וירגמו אתו כל-ישראל אבן וישרפו אתם באש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר