עמוד:237

פרק ב א וישלח יהושע בן-נון מן-השחים שנים-אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את-הארץ ואת-יריחו וילכו ויבאו בית-אשה זונה ושמה רחב וישכבו-שמה : ב ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפר את-הארץ : ג וישלח מלך יריחו אלרחב לאמר הוציאי האנשים הבאים אליך אשר-באו לביתך כי לחפר את-כל-הארץ באו : ד ותקח האשה את-שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מאין המה : ה ויהי השער לסגור בחשך והאנשים יצאו לא ידעתי אנה הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגום : ו והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ הערכות לה על-הגג : ז והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרדפים אחריהם : ח והמה טרם ישכבון והיא עלתה עליהם על-הגג : ט ותאמר אל-האנשים ידעתי כי-נתן יהוה לכם את-הארץ וכי-נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל-ישבי הארץ מפניכם : י כי שמענו את אשר-הוביש יהוה את-מי ים-סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחן ולעוג אשר החרמתם אותם : יא ונשמע וימס לבבנו ולאקמה עוד רוח באיש מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת : יב ועתה השבעו-נא לי ביהוה כי-עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם-אתם עם-בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת : יג והחיתם את-אבי ואת-אמי ואת-אחי ואת-אחיותי ואת כל-אשר להם והצלתם את-נפשתינו ממות : יד ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את-דברנו זה והיה בתת-יהוה לנו את-הארץ ועשינו עמך חסד ואמת : טו ותורדם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת : טז ותאמר להם ההרה לכו פן-יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם : יז ויאמרו אליה האנשים נקים אנחנו משבעתך הזה אשר השבעתנו : יח הנה אנחנו באים בארץ אתתקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת-אביך ואת-אמך ואת-אחיך ואת כל-בית אביך תאספי אליך הביתה : יט והיה כל אשר-יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו ואנחנו נקים וכל אשר יהיה אתך בבית דמו בראשנו אם-יד תהיה-בו : כ ואם-תגידי אתדברנו זה והיינו נקים משבעתך אשר השבעתנו : כא ותאמר כדבריכם כן-הוא ותשלחם וילכו ותקשר את-תקות השני בחלון : כב וילכו ויבאו ההרה וישבו שם שלשת ימים עדשבו הרדפים ויבקשו הרדפים בכל-הדרך ולא מצאו : כג וישבו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבאו אל-יהושע בן-נון ויספרו-לו את כל-המצאות אותם : כד ויאמרו אל-יהושע כי-נתן יהוה בידנו את-כל-הארץ וגם-נמגו כל-ישבי הארץ מפנינו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר