עמוד:228

פרק כט א ויקרא משה אל-כל-ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל-אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו : ב הממות הגדלת אשר ראו עיניך האתת והמפתים הגדלים ההם : ג ולא-נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד ופרי-אדמתך עד השמדך אשר לא-ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך : נב והצר לך בכל-שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל-ארצך והצר לך בכל-שעריך בכל-ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך : נג ואכלת פרי-בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן-לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר-יציק לך איבך : נד האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר : נה מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר-לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל-שעריך : נו הרכה בך והענגה אשר לא-נמתה כף-רגלה הצג עלהארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה : נז ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי-תאכלם בחסר-כל במתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך : נח אם-לא תשמר לעשות את-כל-דברי התורה הזאת הכתבים במפר הזה ליראה את-השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך : נט והפלא יהוה את-מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים : ס והשיב בך את כל-מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך : סא גם כל-חלי וכל-מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך : סב ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי-לא שמעת בקול יהוה אלהיך : סג והיה כאשר-שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונמחתם מעל האדמה אשר-אתה באשמה לרשתה : סד והפיצך יהוה בכל-העמים מקצה הארץ ועד-קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא-ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן : סה ובגוים ההם לא תרגיע ולא-יהיה מנוח לכף-רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש : סו והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך : סז בבקר תאמר מי-יתן ערב ובערב תאמר מי-יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה : סח והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא-תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה : סט אלה דברי הברית אשר-צוה יהוה את-משה לכרת את-בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר-כרת אתם בחרב :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר